ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Оригінальні дослідження

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2023.3-4.2329

Ефективність операції Девіда при аневризмі кореня та висхідного відділу аорти

О.В. Зеленчук 1, 2  0000-0002-5677-9311
Б.М. Тодуров 1, 2  0000-0002-9618-032X
І.О. Стецюк 1, 2
В.Б. Демянчук 1  0000-0001-6076-8685
Д.О. Лоскутов 1
Н.О. Ященко 1, 2
Н.В. Понич 1, 2

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

Мета роботи – порівняти результати операцій Девіда та Бенталла в пацієнтів з аневризмою кореня та висхідного відділу аорти.
Матеріали і методи. В дослідження залучено 85 пацієнтів, яким у плановому та ургентному порядку проведено оперативне лікування в ДУ «Інститут серця МОЗ України» з 2019 до 2022 року. Пацієнти були розподілені на дві групи залежно від виду оперативного втручання: у I групі пацієнтів проводили процедуру Бенталла, у II групі – операцію Девіда.
Результати. У дослідженні не спостерігали статистично значущих відмінностей таких показників, як тривалість штучного кровообігу та час перетискання аорти. Не було виявлено статистично значущих відмінностей щодо тривалості проведення штучної вентиляції легень та перебування у відділенні інтенсивної терапії. Однак загальна тривалість перебування в лікарні у II групі пацієнтів була статистично значущо нижчою і становила 17,3 (8–35) днів, тоді як у I групі – 23,7 (10–40) днів (р = 0,01). Результати проведеного аналізу свідчать, що ранні післяопераційні клінічні результати процедур Девіда і Бенталла добрі і не мають статистично значущих відмінностей. Після операції Девіда статистично значущо позитивний результат хірургічного лікування був виявлений за таким показником, як ступінь недостатності на аортальному клапані (до і після операції 2,7 ± 1,3 та 0,8 ± 0,6 відповідно, p < 0,05). Крім того, статистично значущо кращими були кінцеводіастолічний розмір та кінцеводіа­­столічний об’єм лівого шлуночка.
Висновки. Добрі безпосередні результати операцій Бенталла та Девіда свідчать про те, що хірургічна корекція аневризми висхідного відділу та кореня аорти за допомогою цих операцій може бути однаково безпечною за умов їхнього виконання за абсолютними анатомічними показаннями та досвідченою хірургічною бригадою. З-поміж цих двох операцій перевагу треба надавати саме клапанозбережній операції, з огляду на менший ризик виникнення ускладнень післяопераційного періоду, пов’язаних із наявністю механічного або біологічного протеза (такі як тромбоемболія, кровотеча, пов’язана з антикоагулянтами, та структурне погіршання стану біопротеза).

Ключові слова:аневризма аорти, операція Девіда, операція Бенталла, клапанозбережна операція, реконструктивна кардіохірургія

[PDF] [Література]  

Crossref Member Badge