ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Редакційна політика

1. Автор надсилає статтю на адресу редакції. Вимоги щодо оформлення матеріалів публікуються в кожному числі журналу.

2. Головний редактор попередньо оцінює статтю та вирішує: прийняти статтю до розгляду, відіслати для корекції чи відхилити.

3. Редакція пересилає статтю без ідентифікації автора до незалежного рецензента. Рецензенти у більшості випадків є членами редакційної колегії журналу.

4. Після отримання зауважень та пропозицій рецензента стаття розглядається редактором журналу. За необхідності редакція надсилає авторові узагальнений висновок протягом 4 тижнів.

5. Автори вносять виправлення у статтю відповідно до зауважень рецензента та коментарів редактора і надсилають її повторно у стислий термін.

6. Після повторного розгляду рецензентом і редактором стаття вводиться до змісту журналу.

7. Редакція надсилає підготовлену до публікації в журналі зверстану статтю авторові з метою остаточної перевірки тексту та ілюстративного матеріалу.

8. Усі статті, опубліковані в часописі, розміщуються на веб-сайті журналу. 

9. Журнал дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними вільне поширення наукової інформації та обмін знаннями задля глобального суспільного прогресу. Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та поширювати тексти з навчальною та науковою метою з обов’язковим зазначенням авторства та вихідних даних у журналі.

 

Положення про видавничу етику

1. Відповідальність редакції

Рішення про прийняття статей до друку

Рішення редакції про прийняття статей до друку базується на висновку незалежного рецензента та аналізі відповідності статті вимогам публікації. Редакція журналу має право відхилити або повернути статтю для доопрацювання, якщо вона не відповідає вимогам. Редакція не приймає до друку статті, які вже опубліковані раніше в інших виданнях.

Неупередженість

Редакційна колегія оцінює надіслані статті виключно за їх змістом та правильністю оформлення незалежно від раси, статі, релігійних переконань, політичних поглядів, громадянства, наукового статусу автора.

Конфіденційність

Редакція не повідомляє інформацію щодо прийняття або відхилення статті нікому, крім автора (співавторів), рецензентів. Редакція не розголошує персональні дані авторів, крім тих, які подаються для оприлюднення в журналі.

Плагіат

Редакція надсилає категоричну відмову в публікації автору (співавторам) в разі виявлення в статті плагіату. Зазначена стаття більше не розглядається редакцією, навіть після внесення автором певних коректив.

Конфлікт інтересів

Редакція журналу керується положенням про відмову у публікації наукових статей Комітету з етики наукових публікацій (Committee of Publication Ethics), коли йдеться про відхилення статті. Неопубліковані матеріали робіт, які надіслано до редакції, не використовуються членами редакційної колегії для своїх власних досліджень.

2. Відповідальність рецензентів

Участь у прийнятті рішень редакції

Рецензент допомагає редакції у прийнятті рішень щодо прийняття статті до друку або відмови у публікації. Також  рецензент допомагає автору у вдосконаленні його роботи.

Конфіденційність

Процедура рецензування здійснюється на засадах конфіденційності. Свій висновок щодо статті рецензент не повідомляє нікому, окрім редакції.

Об’єктивність

Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивне оцінювання змісту наукової роботи. Особиста критика авторів є неприйнятною. Рецензенти мають висловлювати свою думку чітко, з конструктивними зауваженнями та порадами.

Плагіат

У разі виявлення в статті плагіату рецензенти мають повідомити про це членів редакційної колегії.

Конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали статті, яку подано до рецензування, не можуть бути використані рецензентами для своїх власних досліджень.

3. Відповідальність авторів

Достовірність інформації

Автори мають презентувати у своїх статтях результати власних досліджень відповідно до вимог оформлення статей, у чіткій послідовності, а також обов’язково давати посилання на інші наукові праці, що були використані для роботи. Наявність хибних або неточних даних є неприйнятною та розцінюється як порушення етики публікації.

Автентичність та плагіат

Автори мають гарантувати достовірність даних, представлених у своїх роботах. У разі використання даних інших науковців автори статей мають зробити посилання на їх дослідження.

Багаторазова публікація однієї статті

Авторам заборонено подавати до друку статтю, яка раніше вже була опублікована.

Авторство статті

Співавторами статті вважаються ті, хто зробив вагомий внесок у проведення дослідження, матеріали якого викладені у статті. Усі співавтори мають бути ознайомлені та погодитися з остаточним варіантом роботи. Участь кожного із авторів має бути зазначена в кінці статті.

Конфлікт інтересів

У кінці статті автори мають подати відомості про наявність або відсутність конфлікту інтересів. 

 

Crossref Member Badge