ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2019.3.5862

Пластика аневризми лівого шлуночка при малоінвазивному багатосудинному коронарному шунтуванні

В.М. Дем’яненко, О.Д. Бабляк, Д.Є. Бабляк, О.С. Стогов, Є.А. Мельник, К.А. Ревенко, Л.В. Підгайна

Кардіохірургічний центр ММ «Добробут», Київ

На сьогодні загальноприйнята методика пластики аневризм лівого шлуночка передбачає використання апарата штучного кровообігу та доступу через серединну стернотомію. У нашій установі розроблено та впроваджено в рутинну практику методику малоінвазивного багатосудинного коронарного шунтування в умовах штучного кровообігу. Методика дає змогу виконати повну реваскуляризацію міокарда незалежно від кількості шунтів, якості коронарних артерій, фракції викиду лівого шлуночка, віку пацієнта. У статті описано два клінічні випадки пластики аневризми лівого шлуночка при операції багатосудинного коронарного шунтування в умовах лівої передньолатеральної торакотомії. Доступ через ліву міні-торакотомію в четвертому міжребер’ї дає необхідну візуалізацію передньої міжшлуночкової артерії на всій довжині, що дало можливість проведення пластики аневризми передньої стінки лівого шлуночка в умовах цього ж доступу. На плегованому серці зона аневризми чітко візуалізується. Ця техніка може бути безпечно та ефективно застосована у випадках хірургічного лікування ішемічної хвороби серця, ускладнених післяінфарктною аневризмою лівого шлуночка, що дає змогу розширити горизонти використання зазначеної методики при ускладненнях інфаркту міокарда.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, аневризма лівого шлуночка, малоінвазивне багатосудинне коронарне шунтування.


Пластика аневризмы левого желудочка при малоинвазивном многососудистом коронарном шунтировании

В.М. Демьяненко, А.Д. Бабляк, Д.Е. Бабляк, А.С. Стогов, Е.А. Мельник, К.А. Ревенко, Л.В. Пидгайная

Кардиохирургический центр МС «Добробут», Киев

В настоящее время общепринятая методика пластики аневризмы левого желудочка предусматривает использование аппарата искусственного кровообращения и доступа через срединную стернотомию. В нашем учреждении разработана и внедрена в рутинную практику методика малоинвазивного многососудистого коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения. Методика позволяет выполнить полную реваскуляризацию миокарда независимо от количества шунтов, качества коронарных артерий, фракции выброса левого желудочка, возраста пациента. В статье описаны два клинических случая пластики аневризмы левого желудочка при операции многососудистого коронарного шунтирования в условиях левой переднелатеральной торакотомии. Доступ через левую мини-торакотомию в четвертом межреберье предоставляет необходимую визуализацию передней межжелудочковой артерии на всем протяжении, что дало возможность проведения пластики аневризмы передней стенки левого желудочка в условиях этого же доступа. На плегированном сердце зона аневризмы четко визуализируется. Данная техника может быть безопасно и эффективно использована в случаях хирургического лечения ишемической болезни сердца, осложненных постинфарктной аневризмой левого желудочка, что позволяет расширить горизонты использования указанной методики при осложнениях инфаркта миокарда.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, аневризма левого желудочка, малоинвазивное многососудистое коронарное шунтирование.

[PDF] [Література]  

 

Crossref Member Badge