ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Форуми

Дні аритмології в Києві: складні питання лікування хворих із порушенням ритму серця

Підготувала Олександра Демецька

15–16 листопада 2018 р. відбулася ювілейна Х науково-практична конференція «Дні аритмології в Києві», організаторами якої виступили ДУ «Інститут серця МОЗ України» та Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Конференція проводилася в дні святкування столітнього ювілею з дня заснування НМАПО імені П.Л. Шупика. На відкритті заходу було вручено нагороду кращому аритмологу України. Цього року її отримав к. мед. н. Борис Богданович Кравчук (м. Київ). Темою для обговорення на конференції було обрано лікування пацієнтів зі складними порушеннями ритму та профілактика можливих ускладнень, серед яких тромбоемболічні ускладнення є чи не найголовнішою проблемою.

Kлючові слова: порушення ритму серця, профілактика, фібриляція передсердь, нові оральні антикоагулянти, радіочастотна катетерна абляція. 


Дни аритмологии в Киеве: сложные вопросы лечения больных с нарушением ритма сердца

Подготовила Александра Демецкая

15–16 ноября 2018 г. состоялась юбилейная Х научно-практическая конференция «Дни аритмологии в Киеве», организаторами которой выступили ГУ «Институт сердца МЗ Украины» и Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика. Конференция проводилась в дни празднования столетнего юбилея со дня основания НМАПО имени П.Л. Шупика. На открытии мероприятия была вручена награда лучшему аритмологу Украины. В этом году ее получил к. мед. н. Борис Богданович Кравчук (г. Киев). Темой для обсуждения на конференции было выбрано лечение пациентов со сложными нарушениями ритма и профилактика возможных осложнений, среди которых тромбоэмболические осложнения являются едва ли не главной проблемой.

Kлючовые слова: нарушения ритма сердца, профилактика, фибрилляция предсердий, новые пероральные антикоагулянты, радиочастотная катетерная абляция.

[PDF]    

 

Crossref Member Badge