ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Огляди

DOI:http://doi.org/10.31928/2305-3127-2023.3-4.5363

Значення методів ядерної медицини для діагностики і прогнозування перебігу ускладнень трансплантації нирки

М.В. Сатир
І.В. Новерко
Т.І. Пантус
М.С. Загрійчук

 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Трансплантація нирки – це метод замісної терапії термінальної ниркової недостатності, заснований на міждисциплінарній співпраці науковців і клініцистів, поєднанні здобутків хірургії, імунології та променевої діагностики. Після трансплантації можуть виникати ускладнення, пов’язані зі станом трансплантата, імунологічними факторами сумісності донора і реципієнта та хірургічним утручанням. Рання діагностика та своєчасне лікування ускладнень важливе для оцінки і прогнозу функціонування трансплантата. У статті розглянуто ускладнення трансплантації нирки: причини їхнього виникнення, патогенез, клінічну картину та ознаки, що виявляються за допомогою візуалізації. Проаналізовано можливості променевих методів для диференційної діагностики прехірургічних, нехірургічних ускладнень і таких, що пов’язані з хірургічним утручанням. Основну увагу приділено ядерній медицині, а саме динамічній реносцинтиграфії (ДРСГ) як методу визначення функціонального стану трансплантата. Це безпечний широкодоступний неінвазивний метод оцінки якісних і кількісних параметрів функціонування нирки. ДРСГ послідовно характеризує перфузію, екстракцію та екскрецію у досліджуваному органі. У статті наведено стандартний протокол ДРСГ з [99mTc] Tc-MAG3 та [99mTc]Tc-DTPA, переваги і недоліки сцинтиграфії з цими радіофармпрепаратами (РФП). Описано сцинтиграфічні ознаки різних ускладнень. Проаналізовано дослідження кінетичних перфузійних і паренхіматозних параметрів ДРСГ та їхнє значення для диференційної діагностики ускладнень, відстроченої і уповільненої функції трансплантата, оцінки короткотривалого та довготривалого його функціонування. Акцентовано на прогностичній значущості змін ДРСГ у динаміці. Розглянуто перспективи подальшого розвитку методів сцинтиграфії для оцінки стану трансплантованих нирок із впровадженням високоякісної тривимірної візуалізації, новітніх РФП. Зроблено висновки про важливість ядерної медицини як елемента мультидисциплінарного підходу в трансплантології.

Ключові слова: ускладнення трансплантації нирок, динамічна реносцинтиграфія, сцинтиграфічні кінетичні перфузійні і паренхіматозні функціональні параметри

[PDF] [Література]  

Crossref Member Badge