ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Оригінальні дослідження

DOI:http://doi.org/10.31928/2305-3127-2023.3-4.515

Критерії вибору пацієнтів для проведення транскатетерної імплантації аортального клапана

М.Б. Тодуров 1
О.В. Зеленчук 1, 2 0000-0002-5677-9311
А.В. Хохлов 1, 2 0000-0003-1688-0500
М.В. Стан 1, 2
Н.О. Ященко 1, 2

1 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ
2 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Мета роботи – на основі даних літератури та власних результатів створити алгоритм вибору тактики хірургічного лікування пацієнтів із тяжким аортальним стенозом.
Матеріали і методи. У проспективному дослідженні проаналізовані медичні записи дорослих пацієнтів (від 18 років), які перенесли хірургічне чи транскатетерне протезування аортального клапана у ДУ «Інститут серця МОЗ України» у 2018–2023 рр.
Результати. Алгоритм вибору оперативного лікування пацієнтів, залучених у дослідження, будувався з огляду на ретельний аналіз даних анамнезу, клінічного, лабораторного й інструментального обстеження. Важливим етапом у виборі оптимальної хірургічної тактики в практиці кардіохірурга є оцінка розвитку інтраопераційних та післяопераційних ускладнень за шкалою EuroSCORE та STS SCORE, які широко застосовуються в кардіохірургічній практиці та дають змогу прогнозувати ускладнений перебіг раннього післяопераційного періоду в пацієнтів із набутими клапанними вадами серця.
Висновки. На сьогодні транскатетерна імплантація аортального клапана (transcatheter aortic valve implantation – TAVI) є єдиним способом корекції вад аортального клапана для неоперабельних пацієнтів із тяжким симптоматичним аортальним стенозом. З огляду на результати низки рандомізованих контрольованих випробувань TAVI асоціюється з набагато нижчою частотою післяопераційних ускладнень та швидшим одужанням, і має бути методом вибору у всіх пацієнтів із високим хірургічним ризиком і конкурентною альтернативою протезуванню аортального клапана в пацієнтів із проміжним ризиком. Хоча все частіше спостерігають тенденцію до проведення TAVI в молодших пацієнтів із меншим ризиком, однак треба враховувати, що при цьому частіше виникає залишкова параклапанна недостатність та потреба в імплантації постійного кардіостимулятора. Зі збільшенням досвіду інтервенційних кардіологів та розвитком нових конструкцій клапанів і систем доставлення можна очікувати кращих клінічних результатів і нижчої частоти ускладнень, що сприятиме розширенню показань до TAVI.

Ключові слова: TAVI, транскатетерна імплантація аортального клапана, стеноз аортального клапана, біологічний протез, протезування аортального клапана

[PDF] [Література]  

Crossref Member Badge