ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Огляди

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2019.3.513 

Фракційний резерв кровоплину: сучасний стан проблем

А.В. Хохлов, М.В. Шиманко, М.В. Стан

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

З моменту впровадження дослідження фракційного резерву кровоплину (ФРК) у клінічну практику більш ніж 20 років тому реваскуляризація, керована вимірюванням фізіологічних параметрів, стала повсякденною, обґрунтованою чималою кількістю доказів, реальністю в лікуванні як хронічної ішемічної хвороби серця, так і гострого коронарного синдрому. Також останнім часом введено до практики безхвильове дослідження коронарного кровоплину – миттєве безхвильове співвідношення (instantaneous wave-free ratio, iFR), що дозволяє відмовитися від використання вазодилататорів. Незважаючи на дані, що свідчать про суттєве поліпшення результатів з урахуванням фракційного резерву кровоплину (ФРК та iFR), застосування цих методик у повсякденній практиці залишається дуже малим. За даними літератури, лише 6,1 % втручань у пацієнтів з проміжними коронарними ураженнями (стеноз 40–70 %) виконуються з використанням ФРК та iFR. У статті проведено аналіз великої кількості літературних джерел, присвячених використанню методик дослідження фракційного резерву коронарного кровоплину (ФРК та iFR) для оптимізації результатів коронарних реваскуляризацій. Методики дослідження фракційного резерву коронарного кровоплину (ФРК та iFR) є відносно простим інструментом, дозволяють швидко і з високим ступенем достовірності дати відповідь на основне питання інтервенційної кардіології: «Чи потрібно стентувати цей стеноз?». Останніми роками вони пройшли шлях від експерименту до повсякденної рутинної практики. Також ці методики менш складні, ніж внутрішньосудинне ультразвукове дослідження, значно дешевші та можуть бути використані ширшим колом операторів. Методика iFR також дозволяє відмовитися від використання вазодилататорів, що робить її безпечнішою, простішою та дешевшою. Накопичено значну кількість доказів діагностичної цінності цих методик при достатньому рівні безпечності їх використання. Технічна простота методик, що дозволяє скоротити витрати матеріальних і людських ресурсів, робить їх особливо привабливими для використання в повсякденній практиці навіть у клініках середнього рівня забезпечення.

Ключові слова: фракційний резерв коронарного кровоплину, стентування коронарних артерій, реваскуляризація, ішемічна хвороба серця.


Фракционный резерв коронарного кровотока: современное состояние проблемы

А.В. Хохлов, М.В. Шиманко, Н.В. Стан

ДУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

С момента внедрения исследования фракционного резерва коронарного кровотока (ФРК) в клиническую практику более 20 лет назад, реваскуляризация, управляемая измерением физиологических параметров, стала рутинной, обоснованной большим количеством доказательств, реальностью в лечении как хронической ишемической болезни сердца, так и острого коронарного синдрома. Также в последнее время введены в практику безволновые исследования коронарного кровотока – мгновенное безволновое соотношение (instantaneous wave-free ratio, iFR), что позволяет отказаться от использования вазодилататоров. Несмотря на данные, свидетельствующие о существенном улучшении результатов с учетом фракционного резерва кровотока (FFR и iFR), применение данных методик в повседневной практике остается незначительным. По данным литературы, лишь 6,1 % вмешательств у пациентов с промежуточными коронарными поражениями (стеноз 40–70 %) выполняются с использованием ФРК и iFR. В статье выполнен анализ литературных источников относительно применения методики исследования фракционного резерва коронарного кровотока для оптимизации результатов коронарных реваскуляризаций. Методики исследования фракционного резерва коронарного кровотока (ФРК и iFR) являются относительно простым инструментом, позволяющим быстро и с высокой степенью достоверности дать ответ на основной вопрос интервенционной кардиологии: «Нужно ли стентировать этот стеноз?». В последние годы они прошли путь от эксперимента к повседневной рутинной практике. Эти методики не имеют такой сложности, как внутрисосудистое ультразвуковое исследование, значительно дешевле и могут быть использованы более широким кругом операторов. Методика iFR также позволяет отказаться от использования вазодилататоров, что делает ее безопаснее, проще и дешевле. Накоплено огромное количество доказательств диагностической ценности данных методик при достаточном уровне безопасности их использования. Техническая простота методик, позволяющая сократить затраты материальных и человеческих ресурсов, делает их особенно привлекательными для использования в повседневной практике даже в клиниках среднего уровня обеспечения.

Ключевые слова: фракционный резерв коронарного кровотока, стентирование коронарных артерий, реваскуляризация, ишемическая болезнь сердца.

[PDF] [Література]  

 

Crossref Member Badge