ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Огляди

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2019.3.1421 

Патогенетичні механізми розвитку рестенозу стентованих коронарних артерій та роль васкулоендотеліального фактора росту А

М.П. Копиця, І.М. Кутя, І.Р. Вишневська

ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», Харків

Огляд присвячено актуальній проблемі сучасної кардіології – рестенозу стента. У зв’язку із широким використанням інтервенційних технологій лікування гострих та хронічних форм ішемічної хвороби серця в повсякденній клінічній практиці все частіше трапляється проблема рестенозу коронарних судин у місці імплантованого стента. Здавалося, ця проблема була вирішена з впровадженням у клінічну практику стентів з лікувальним покриттям, які прийшли на зміну непокритим металевим стентам, однак вони теж схильні до рестенозу, тільки в більш віддалений період. Стратифікація ризику розвитку рестенозу стента в різних групах хворих – важливе завдання для запобігання виникненню цього ускладнення. У статті проведено аналіз спостережень, в яких вивчали патогенетичні механізми розвитку рестенозу стентованих коронарних судин різними видами стентів та фактори, що сприяють формуванню рестенозу. Наведено результати досліджень стосовно ролі васкулоендотеліального фактора росту А (ВЕФР-А) в розвитку цього ускладнення й оцінка його прогностичної цінності, як маркера, що може пророкувати розвиток цього стану. В огляді порушено питання генетичної схильності до рестенозу стентованих коронарних судин та ролі поліморфних варіантів гена ВЕФР-А, які можуть асоціюватися з цим ускладненням.

Ключевые слова: васкулоендотеліальний фактор росту А, рестеноз стента, поліморфізм гена ВЕФР-А.


Патогенетические механизмы развития рестеноза стентированных коронарных артерий и роль васкулоэндотелиального фактора роста А

Н.П. Копица, И.Н. Кутя, И.Р. Вишневская

ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», Харьков

Обзор посвящен актуальной проблеме современной кардиологии – рестенозу стента. В связи с широкимиспользованием интервенционных технологий лечения острых и хронических форм ишемической болезни сердца в повседневной клинической практике все чаще встречается проблема рестеноза коронарных артерий в месте имплантированного стента. Казалось бы, эта проблема была решена с внедрением в практику стентов с лекарственным покрытием, которые пришли на смену непокрытым металлическим, однако данные стенты также подвержены рестенозу лишь в более отдаленные сроки. Стратификация риска развития рестеноза в различных группах больных является важной задачей для предотвращения развития данного осложнения. В статье представлен анализ данных относительно патогенетических механизмов развития рестенозов стентированных коронарных артерий в различных стентах, факторов, которые способствуют формированию рестеноза. Показаны результаты исследований роли васкулоэндотелиального фактора роста-А (ВЭФР-А) в развитии рестеноза и оценки его прогностических способностей, как маркера, участвующего в формировании данного состояния. В обзоре затронуты вопросы полиморфных вариантов гена ВЭФР-А, которые могут быть ассоциированными с развитием данного грозного осложнения.

Ключевые слова: васкулоэндотелиальный фактор роста А, рестеноз стента, полиморфизм гена ВЭФР-А.

[PDF] [Література]  

 

Crossref Member Badge