ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Оригінальні дослідження

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2019.3.3037 

Предиктори виникнення серцево-судинних подій у пацієнтів з тріпотінням передсердь при тривалому спостереженні

А.В. Акер 1, У.П. Черняга-Ройко 2, Н.С. Павлик 1, О.Й. Жарінов 3

1 Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр
2 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
3 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Мета роботи – встановити фактори, які асоціюються з виникненням серцево-судинних подій у пацієнтів з неклапанним тріпотінням передсердь при тривалому проспективному спостереженні.

Матеріали і методи. До одноцентрового проспективного дослідження залучили 126 пацієнтів з різними формами ТП, у тому числі 86 (68,3 %) чоловіків і 40 (31,7 %) жінок, медіана віку – 65,5 (квартилі 55–73) року. Протягом 8 місяців спостереження у 41 пацієнта розвинулися смерть або серцево-судинні події. Для порівняння вихідних клініко-анамнестичних та інструментальних даних сформовано групи хворих без ускладнень (n = 85) і тих, які досягнули первинної кінцевої точки (n = 41).

Результати. У порівнюваних групах не спостерігали значущих відмінностей за віком та статтю. Пацієнти з подіями частіше переносили раніше інфаркт міокарда (11 (12,9 %) проти 16 (39,0 %); р = 0,002), у них був дещо вищий ризик тромбоемболічних подій за шкалою CHA2DS2-VASc (p = 0,062). У пацієнтів з несприятливим перебігом хвороби частіше спостерігали порушення гемодинаміки під час індексного епізоду (17,1 % проти 3,5 %; р = 0,03); у цій групі хворих рідше реєстрували синусовий ритм на момент виписування зі стаціонару (у 20 (48,7 %) проти 58 (68,2 %); р = 0,049).

Висновки. Основними предикторами виникнення серцево-судинних подій у госпіталізованих пацієнтів з ТП були наявність перенесеного інфаркту міокарда, гемодинамічних порушень під час пароксизму ТП, а також формування постійної форми ТП.

Ключові слова: тріпотіння передсердь, прогноз, серцево-судинні події.

. 


Предикторы возникновения сердечно-сосудистых событий у пациентов с трепетанием предсердий при длительном наблюдении

А.В. Акер 1, У.П. Черняга-Ройко 2, Н.С. Павлик 1, О.И. Жаринов 3

1 Львовский областной клинический лечебно-диагностический кардиологический центр
2 Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
3 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Цель работы – определить факторы, которые ассоциируются с возникновением сердечно-сосудистых событий у пациентов с неклапанным трепетанием предсердий при длительном проспективном наблюдении.

Материалы и методы. В одноцентровое проспективное исследование включили 126 пациентов с различными формами ТП, в том числе 86 (68,3 %) мужчин и 40 (31,7 %) женщин, медиана возраста – 65,5 (квартили 55–73) года. В течение 8 месяцев наблюдения у 41 пациента развились смерть или сердечно-сосудистые события. Для сравнения выходных клинико-анамнестических и инструментальных данных сформированы группы больных без осложнений (n = 85) и тех, которые достигли первичной конечной точки (n = 41).

Результаты. В сравниваемых группах не наблюдалось значимых различий по возрасту и полу. Пациенты с событиями чаще переносили ранее инфаркт миокарда (11 (12,9 %) против 16 (39,0 %); р = 0,002), у них был несколько выше риск тромбоэмболических событий по шкале CHA2DS2-VASc (p = 0,062). У пациентов с неблагоприятным течением болезни чаще наблюдали нарушения гемодинамики при индексном эпизоде (17,1 % против 3,5 %; р = 0,03), в этой группе больных реже регистрировался синусовый ритм на момент выписки из стационара (у 20 (48,7 %) против 58 (68,2 %); р = 0,049).

Выводы. Основными предикторами возникновения сердечно-сосудистых событий у госпитализированных пациентов с ТП были наличие перенесенного инфаркта миокарда, гемодинамических нарушений во время пароксизма ТП, а также формирования постоянной формы ТП.

Ключевые слова: трепетание предсердий, прогноз, сердечно-сосудистые события.

[PDF] [Література]  

 

Crossref Member Badge