ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Практичні настанови

Вторинна профілактика після аортокоронарного шунтування

М.Т. Ватутін 1, 2, А.М. Шевельок 1, Є.В. Єщенко 1, Ю.П. Гриценко 1, В.А. Карапиш 2, В.С. Колесніков 2, М.І. Зінкович 1, А.М. Загоруйко 1, Г.Е. Дегтярьова 1, М.О. Христиченко 1, Є.В. Картамишева 1

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

2 ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецьк

Аортокоронарне шунтування – перевірений і надійний метод лікування ішемічної хвороби серця. Однак пацієнти, які перенесли хірургічну реваскуляризацію, мають ризик розвитку повторних ішемічних подій, що вимагає проведення адекватної вторинної профілактики. Представлено огляд основних рекомендацій щодо вторинної профілактики в пацієнтів після проведеного аортокоронарного шунтування. Висвітлено питання, що стосуються антитромбоцитарної і ліпідознижувальної терапії, тактики ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією, перенесеним інфарктом міокарда та дисфункцією лівого шлуночка, підходів до кардіореабілітації після хірургічної реваскуляризації.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, аортокоронарне шунтування, вторинна профілактика, рекомендації.


 Вторичная профилактика после аортокоронарного шунтирования

 Н.Т. Ватутин 1,2, А.Н. Шевелёк 1, Е.В. Ещенко 1, Ю.П. Гриценко 1, В.А. Карапыш 2, В.С. Колесников 2, М.И. Зинкович 1, А.Н. Загоруйко 1, А.Э. Дегтярева 1, М.А. Христиченко 1, Е.В. Картамышева 1

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

2 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», Донецк

Аортокоронарное шунтирование является проверенным и надежным методом лечения ишемической болезни сердца. Однако пациенты, перенесшие хирургическую реваскуляризацию, имеют риск развития повторных ишемических событий, что требует проведения адекватной вторичной профилактики. Представлен обзор основных рекомендаций по вторичной профилактике у пациентов после проведенного аортокоронарного шунтирования. Освещены вопросы, касающиеся антитромбоцитарной и липидоснижающей терапии, тактики ведения пациентов с артериальной гипертензией, перенесенным инфарктом миокарда и дисфункцией левого желудочка, подходов к кардиореабилитации после хирургической реваскуляризации.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, аортокоронарное шунтирование, вторичная профилактика, рекомендации.

[PDF] [Література]  

  

Crossref Member Badge