ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Технології діагностики та лікування

Сучасні методи діагностики та прогнозування результатів хірургічної корекції аортального стенозу

Б.М. Тодуров 1, Н.В. Понич 1, О.А. Єпанчінцева 1, О.Й. Жарінов 2

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

Наведено дані про поширеність, етіологічні чинники та основні етапи формування аортального стенозу. Проаналізовано можливості традиційних та сучасних методів діагностики: дво- і тривимірної трансторакаль- ної та черезстравохідної ехокардіографії, стрес-ехокардіографії, тканинної допплерографії та спекл-трекінг ехокардіографії. Представлено сучасні рекомендації щодо хірургічної корекції аортального стенозу. Описано можливості зворотного ремоделювання лівого шлуночка і впливу на прогноз після протезування аортального клапана.


Ключові слова: аортальний стеноз, протезування аортального клапана, зворотне ремоделювання лівого шлуночка, ехокардіографія.


 Современные методы диагностики и прогнозирования результатов хирургической коррекции аортального стеноза

 Б.М. Тодуров 1, Н.В. Понич 1, О.А. Епанчинцева 1, О.И. Жаринов 2

1 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

2 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев

Представлены данные о распространенности, этиологические факторы и основные этапы формирования аортального стеноза. Проанализированы возможности традиционных и современных методов диагностики: двухмерной и трехмерной трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии, стресс-эхокардиографии, тканевой допплерографии и спекл-трэкинг эхокардиографии. Приведены современные рекомендации отно- сительно хирургической коррекции аортального стеноза. Описаны возможности обратного ремоделирования левого желудочка и влияния на прогноз после протезирования аортального клапана.

Ключевые слова: аортальный стеноз, протезирование аортального клапана, обратное ремоделирова- ние левого желудочка, эхокардиография.

[PDF] [Література]  

  

Crossref Member Badge