ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Новини кардіології та кардіохірургії

Альманах-2014: вади аортального клапана

С.M. Otto 

Відділ кардіології, Медична школа Університету Вашингтона, США 

Упродовж останніх років спостерігається значний прогрес щодо діагностики вад аортального клапана, а також поглиблення розуміння їхньої патофізіології. Поряд з цим, впровадження транскатетерної імплантації аортального клапана змінило підходи до ведення таких пацієнтів. Цей огляд підсумовує результати нових дослі- джень з проблематики вад аортального клапана, опубліковані у журналі «Heart» у 2013 і 2014 роках. Також висвітлені результати інших визначних досліджень, опубліковані у провідних медичних періодичних виданнях, зокрема дискусії щодо потенційного впливу отриманих нових даних на підходи до ведення дорослих пацієнтів з вадами аортального клапана.

Ключові слова: аортальний стеноз, кальциноз аортального клапана, транскатетерна імплантація аортального клапана, стратифікація ризику, виживання.


Альманах-2014: пороки аортального клапана

С.M. Otto 

Отдел кардиологии, Медицинская школа Университета Вашингтона, США

На протяжении последних лет наблюдается значительный прогресс в диагностике пороков аортального клапана, а также углубление понимания их патофизиологии. Наряду с этим, внедрение транскатетерной имп- лантации аортального клапана изменило подходы к ведению таких пациентов. Настоящий обзор подытожи - вает результаты новых исследований по проблематике пороков аортального клапана, опубликованные в жур- нале «Heart» в 2013 и 2014 годах. Кроме того, освещены также результаты других выдающихся исследований, опубликованные в ведущих медицинских периодических изданиях, в том числе дискуссии о потенциальном влиянии новых данных на подходы к ведению взрослых пациентов с пороками аортального клапана.

Ключевые слова: аортальный стеноз, кальциноз аортального клапана, транскатетерная имплантация аортального клапана, стратификация риска, выживание.

 

[PDF] [Література]  

  

Crossref Member Badge