ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Технології діагностики та лікування

Перехід до теплої кров’яної кардіоплегії: в чому перевага?

Iu.S. Guzgan, V.D. Moscalu, G.G. Manolache, V.I. Morozan, A.A. Batrinac

Республіканська клінічна лікарня, Кишинів, Республіка Молдова

Мета роботи – оцінити ефективність інтермітентної теплої кров’яної кардіоплегії з додаванням Mg2+ у пацієнтів, які перенесли операцію із застосуванням штучного кровообігу. Матеріали і методи. Дослідження проводили у двох групах пацієнтів, які не мали значущих відмінностей в передопераційних клінічних умовах. У 1-й групі (контрольній) інтермітентну холодову кристалоїдно-кров’яну кардіоплегію (8–10 °C) проводили кожні 20 хв, ректальна температура знижувалася до (30,0 ± 1,5) °С. У 2-й групі (група дослідження) температуру підтримували на рівні (35,5 ± 1,1) °C із застосуванням теплої кров’яної кардіоплегії відповідно до протоколу A. Calafiore (1995) та S. Casalino і співавт. (2008), зміненим нами шляхом додавання сульфату магнію у всіх дозах кардіоплегії і продовження терміну ішемії до 25 хв. Досліджували частоту спонтанного відновлення серцевого ритму, появу змін на ЕКГ, частоту застосування кардіоверсії після реперфу- зії, потребу в інотропних препаратах протягом перших двох днів після втручання, рівні MB-КФК, тропоніну I і трансаміназ, тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії.

Результати. Крім зручності у проведенні, виявлено такі переваги теплої кров’яної кардіоплегії: у 2-й групі відзначено меншу кількість хворих, у яких застосовували кардіоверсію після реперфузії (атріовентрикулярну блокаду реєстрували однаковою частотою); кількість пацієнтів, які потребують інотропної підтримки в перші дні, була значною в контрольній групі; середня тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії стано- вила (2,5 ± 0,3) доби для групи дослідження і до (2,9 ± 0,4) доби – для контрольної групи. Пошкодження міокар- да були меншими в основній групі, що підтверджується істотними відмінностями щодо рівнів MB-КФК і AСT (р < 0,05).

Висновки. Інтермітентна тепла кров’яна кардіоплегія з додаванням Mg2+ забезпечує безпечне продо- вження терміну ішемії між реперфузіями до 25 хв і позитивно впливає на деякі клінічні та біохімічні показники хворих у ранній післяопераційний період.

Ключові слова: міокард, захист, кристалоїдно-кров’яна кардіоплегія, кров’яна кардіоплегія, магній.


 Переход к теплой кровяной кардиоплегии: в чем преимущество?

 Iu.S. Guzgan, V.D. Moscalu, G.G. Manolache, V.I. Morozan, A.A. Batrinac

Республиканская клиническая больница, Кишинев, Республика Молдова

Цель работы – оценить эффективность интермитентной теплой кровяной кардиоплегии с добавлением Mg2+ у пациентов, которые подверглись операции с применением искусственного кровообращения. Материал и методы. Исследование проводили в двух группах пациентов, не имевших значимых разли- чий в предоперационных клинических условиях. В 1-й группе (контрольной) интермитентную холодовую крис- таллоидно-кровяную кардиоплегию (8–10 °C) проводили каждые 20 мин, ректальная температура снижалась до (30,0 ± 1,5) °С. Во 2-й группе (группа исследования) температуру поддерживали на уровне (35,5 ± 1,1) °C с при- менением теплой кровяной кардиоплегии в соответствии с протоколом A. Calafiore (1995) и S. Casalino и соавт. (2008), впоследствии измененным нами путем добавления сульфата магния во всех дозах кардиоплегии и про- дления срока ишемии до 25 мин. Исследованы: частота спонтанного восстановления сердечного ритма; появ- ление изменений на ЭКГ; частота применения кардиоверсии после реперфузии; потребность в инотропных препаратах в течение первых двух дней после вмешательства; уровни MB-КФК, тропонина I и трансаминаз; длительность пребывания в отделении интенсивной терапии.

Результаты. Кроме удобства в проведении кардиоплегии, выявлены следующие преимущества теплой кровяной кардиоплегии: во 2-й группе отмечено меньшее количество больных, у которых применяли карди- оверсию после реперфузии (атриовентрикулярную блокаду регистрировали с одинаковой частотой); количе- ство пациентов, нуждающихся в инотропной поддержке в первые дни, было большим в контрольной группе; средняя продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии составила (2,5 ± 0,3) сут для группы исследования и до (2,9 ± 0,4) сут – для контрольной группы. Повреждения миокарда были меньше в основной группе, что подтверждается существенными различиями в выбросе MB-КФК и AСT (р < 0,05).

Выводы. Интермитентная теплая кровяная кардиоплегия с добавлением Mg2+ обеспечивает безопасное продление срока ишемии между реперфузиями до 25 мин и оказывает положительное влияние на некоторые клинические и биохимические показатели больных в ранний послеоперационный период.

Ключевые слова: миокард, защита, кристаллоидно-кровяная кардиоплегия, кровяная кардиоплегия, магний.

[PDF] [Література]  

  

Crossref Member Badge