ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Оригінальні дослідження

Порівняльний аналіз впливу швидкості клубочкової фільтрації на перебіг інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST у жінок та чоловіків

Н.В. Нетяженко

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ

Мета роботи – вивчити й порівняти вплив швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) на перебіг і розвиток ускладнень інфаркту міокарда (ІМ) з елевацією сегмента ST у жінок та чоловіків.

Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз 520 хворих з ІМ з елевацією сегмента ST на ЕКГ – 211 (40,6 %) жінок віком у середньому (68,3 ± 2,1) року і 309 (59,4 %) чоловіків віком у середньому (62,7 ± 3,2) року. ШКФ визначали за формулою CKD-EPI. Упродовж госпітального періоду (в середньому (28,0 ± 3,6) доби) оцінювали комбіновану кінцеву точку – смерть від усіх причин та від серцево-судинних причин, основні несприятливі серцево-судинні події (рецидив нефатального ІМ, мозковий інсульт та гостра лівошлуноч- кова недостатність ІI класу за Killip та вище).

Результати. Визначено порогові значення ШКФ, які асоціювалися зі зростанням частоти виникнення ком- бінованої кінцевої точки: для чоловіків –  32 мл/(хв · 1,73 м2) (відношення шансів (ВШ) 3,3; 95 % довірчий інтер- вал (ДІ) 2,1–7,8; р < 0,001), для жінок –  51 мл/(хв · 1,73 м2) (ВШ 4,6; 95 % ДІ 1,9–9,6; р < 0,001). Незалежними пред- икторами зниження ШКФ у хворих з ІМ були вік понад 60 років, наявність артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 2-го типу та невиконання реперфузійної терапії. У жінок також несприятливо впливали черезшкірне коронарне втручання та затримка з початком тромболітичної терапії понад 4 години від появи основних симп- томів (усі р < 0,05).

Висновки. Несприятливий вплив хронічного захворювання нирок на перебіг ІМ залежить від ШКФ та більш виражений у жінок, ніж у чоловіків, вже при рівні ШКФ  59 мл/(хв · 1,73 м2). Виживаність жінок та чоло- віків з ІМ упродовж госпітального періоду зменшується при ШКФ  51 мл/(хв · 1,73 м2) та  32 мл/(хв · 1,73 м2) відповідно.

 

Ключові слова: жінки, швидкість клубочкової фільтрації, інфаркт міокарда.


 Сравнительный анализ влияния скорости клубочковой фильтрации на течение инфаркта миокарда с элевацией сегмента ST у женщин и мужчин

 Н.В. Нетяженко

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев

Цель работы – изучить и сравнить влияние скорости клубочковой фильтрации (СКФ) на течение и развитие осложнений инфаркта миокарда (ИМ) с элевацией сегмента ST у женщин и мужчин.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 520 больных с ИМ с элевацией сегмента ST на ЭКГ – 211 (40,6 %) женщин в возрасте в среднем (68,3 ± 2,1) года) и 309 (59,4 %) мужчин в возрасте в среднем (62,7 ± 3,2) года. СКФ определяли по формуле CKD-EPI. В течение госпитального периода (в среднем (28,0 ± 3,6) сут) оценивали комбинированную конечную точку, включавшую смерть от всех причин и от сердечно-сосудистых причин, основные неблагоприятные сердечно-сосудистые события (рецидив нефатального ИМ, мозговой инсульт и острая левожелудочковая недостаточность II класса по Killip и выше).

Результаты. Определены пороговые значения СКФ, которые ассоциировались с увеличением частоты возникновения комбинированной конечной точки: для мужчин –  32 мл/(мин · 1,73 м2) (отношение шансов (ОШ) 3,3; 95 % доверительный интервал (ДИ) 2,1–7,8, р < 0,001), для женщин –  51 мл/(мин · 1,73 м2) (ОШ 4,6; 95 % ДИ 1,9–9,6, р < 0,001). Независимыми предикторами снижения СКФ у пациентов с ИМ были возраст старше 60 лет, наличие артериальной гипертензии, сахарного диабета 2-го типа и отсутствие выполнения реперфузионной терапии. У женщин неблагоприятно влияли также чрескожное коронарное вмешательство и задержка во времени начала тромболитической терапии больше 4 ч от начала основных симптомов (все р < 0,05).

Выводы. Неблагоприятное влияние хронического заболевания почек на течение ИМ зависит от СКФ и более выражено у женщин, чем у мужчин, уже при уровне СКФ  59 мл/(мин · 1,73 м2). Выживаемость женщин и мужчин с ИМ в течение госпитального периода уменьшается при СКФ  51 мл/(мин · 1,73 м2) и < 32 мл/(мин · 1,73 м2) соответственно.

 

Ключевые слова: женщины, скорость клубочковой фильтрации, инфаркт миокарда.

[PDF] [Література] а 

  

Crossref Member Badge