ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Огляди

Якість життя в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю

О.Й. Жарінов 1, Н.Б. Іванюк 2, О.А. Єпанчінцева 2, Р.М. Вітовський 1, Б.М. Тодуров 2

1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ
2 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Систематизовано сучасну інформацію про методи оцінки та предиктори змін якості життя (ЯЖ) у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС), дисфункцією лівого шлуночка (ДЛШ) і серцевою недостатністю (СН), а також про вплив медикаментозних засобів і реваскуляризаційних втручань на ЯЖ хворих. Асоційовану зі станом здоров’я ЯЖ оцінюють за допомогою загальних та хворобоспецифічних опитувальників. Рівень асоційованої зі станом здоров’я ЯЖ у пацієнтів з ІХС і СН залежить від багатьох чинників, таких як вік, стать, етнічна група, супутні хвороби, ступінь вираження ДЛШ, функціональний клас СН за NYHA, психічний статус тощо. Але най- потужніший визначальний чинник ЯЖ – характер і частота виникнення симптомів хвороби. Співвідношення впливу на тривалість та ЯЖ хворих – це вагомий фактор еволюції лікування хворих на ІХС із клінічними виявами СН, зокрема підходів до медикаментозної терапії та вибору оптимальних методів реваскуляризації. Результати здійснених до цього часу контрольованих досліджень свідчать, що вплив інтервенцій на ЯЖ пацієнтів з ІХС і СН може відрізнятися залежно від виду втручання (ендоваскулярне чи операція аортокоронарного шунтування) та терміну після його виконання.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, дисфункція лівого шлуночка, реваскуляризація, якість життя.


 Качество жизни у пациентов с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью

 О.И. Жаринов 1, Н.Б. Иванюк 2, О.А. Епанчинцева 2, Р.М. Вітовський 1, Б.М. Тодуров 2

1 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев
2 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

Систематизирована современная информация о методах оценки и предикторах изменений качества жизни (КЖ) у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), дисфункцией левого желудочка (ДЛЖ) и сер- дечной недостаточностью (СН), а также о влиянии медикаментозных средств и реваскуляризационных вмеша- тельств на КЖ больных. Ассоциированное с состоянием здоровья КЖ оценивают с помощью общих и специфи- ческих опросников. Уровень ассоциированного с состоянием здоровья КЖ у пациентов с ИБС и СН зависит от многих факторов, таких как возраст, пол, этническая группа, сопутствующие заболевания, выраженность ДЛЖ, функциональный класс СН по NYHA, психический статус и другие. Однако самым мощным определяющим фак- тором КЖ является характер и частота возникновения симптомов заболевания. Соотношение влияния на про- должительность и КЖ больных является весомым фактором эволюции лечения больных ИБС с клиническими проявлениями СН, в частности подходов к медикаментозной терапии и выбора оптимальных методов ревас- куляризации. Результаты проведенных контролированных исследований свидетельствуют, что влияние интер- венций на КЖ пациентов с ИБС и СН может отличаться в зависимости от вида вмешательства (эндоваскулярное или операция аортокоронарного шунтирования) и срока после его выполнения.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, дисфункция левого желудочка, реваскуляризация, каче- ство жизни.

[PDF] [Література]  

  

Crossref Member Badge