ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Огляди

Первинна та вторинна профілактика тромбоемболічних ускладнень при фібриляції передсердь

О.І. Дядик1, Л.С. Холопов1, О.В. Щукіна1, Н.О. Прокопенко2, О.Є. Зайцева1, К.І. Черняєва1,2

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
2 Центральна міська клінічна лікарня № 1, Донецьк

Обговорюються сучасні погляди на первинну і вторинну профілактику тромбоемболічних ускладнень (ТЕО) при фібриляції передсердь (ФП) неклапанного генезу. Авторами використані вітчизняні та зарубіжні наукові медичні періодичні видання. При виборі джерел інформації перевагу віддавали офіційним посібникам медичних асоціацій. Особливу увагу приділено оригінальним статтям, що містять результати досліджень і метааналізів, на яких базується сучасна профілактика ТЕО у пацієнтів з ФП.

Ключові слова: фібриляція передсердь, тромбоемболічні ускладнення.


Первичная и вторичная профилактика тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий

А.И. Дядык1, Л.С. Холопов1, Е.В. Щукина1, Н.А. Прокопенко2, О.Е. Зайцева1, Е.И. Черняева1,2

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
2 Центральная городская клиническая больница № 1, Донецк

Обсуждаются современные взгляды на первичную и вторичную профилактику тромбоэмболических осложнений (ТЭО) при фибрилляции предсердий (ФП) неклапанного генеза. Авторами использованы отечественные и зарубежные научные медицинские периодические издания. При выборе источников информации предпочтение отдавалось официальным руководствам медицинских ассоциаций. Особое внимание уделено оригинальным статьям, содержащим результаты исследований и метаанализов, на которых базируется современная профилактика ТЭО у пациентов с ФП.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, тромбоэмболические осложнения

 

[PDF] [Література]  

  

Crossref Member Badge