ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

Медичний маркетинг у закладах охорони здоров’я з механізмами державно-приватного партнерства

А.В. Іванюк

Література

  1. Varnavskyy V. H. Derzhavno-pryvatne partnerstvo v okhoroni zdorov'ya: mizhnarodnyy dosvid / V. H. Varnavskyy // Upravlinnya okhoronoyu zdorov'ya. - 2012. - №1. - S. 9 - 16.
  2. Kredisov A.I. Derzhavno - pryvatne partnerstvo: svitovyy dosvid i yoho vykorystannya v Ukrayini. / A.I. Kredisov, A.A. Bilous // Naukovyy zhurnal "Ekonomika Ukrayiny". - 2016. - №2 (643) .- S. 5-15.
  3. Muzychenko A.S. Derzhavno-chastnoe partnerstvo yak instytut vzayemodiyi vlady ta biznesu. / A. S. Muzychenko, A. L. Berzhanir // Ekonomichnyy prostir: zb. nauk. pratsʹ. Dnipro: Vyd-vo PDABA, 2013. №. 75. S. 100-116.
  4. Panova T.V. Dosvid rozvynenykh Yevropeysʹkykh krayin u vykorystanni form i modeley DPP v okhoroni zdorov'ya. / T.V.Panova // Pytannya ekonomiky i prava. M. 2015. № 11. Z 99-102
  5. Ponyattya i sutnistʹ biznes-protsesiv v sferi marketynhu. [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu: https://spravochnick.ru/marketing/biznes-processy_marketinga_i_prodazh/.
  6. Shcho take medychnyy marketynh. [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu: https: //imed.co.ua/ru/medicinskij-marketing/chto-takoe-medicinskij-marketing.
  7. Enthoven A. What is an Integrated Health Care Financing and Delivery System (IDS / Health Econ Outcome Res. 2016. Open Access 2016 v.2: 115.
  8. Keshvani P., Walsh A. Physician-Hospital Integration Strategies. Health Care Law Monthly December 2013. [Internet]. URL: https: //www.mcguirewoods. com / news-resources / publications / health_care / Physician-Hospital-Integration-Strategies.pdf. (Data zvernennya: 27.03.2021).

.

[PDF] [Зміст журналу]  

 

Crossref Member Badge