ISSN 2305-3127 (Print)   
ISSN 2664-3790 (Online)

 

Ставлення пацієнтів кардіохірургічного профілю до проблем донорства і трансплантації органів

Г.І. Ковтун

Література

  1. Dunayevsʹka L.H. Transplantatsiya orhaniv i tkanyn lyudyny: pravovyy ta kryminalistychnyy analiz / Dunayevsʹka L.H., Lushpiyenko V. M. // Visnyk natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny „Kyyivsʹkyy politekhnichnyy instytut”. Politolohiya Sotsiolohiya. Pravo: Zb. nauk. pratsʹ. – K.: NTUU „KPI”, 2012. – №3 (15). – S. 206-209.

  2. Rozvytok orhannoyi transplantatsiyi zalezhytʹ vid mozhlyvostey diahnostyky smerti mozku. 2019. URL: https://www.vz.kiev.ua/rozvytok-organnoyi-transplantatsiyi-zalezhyt-vid-mohlyvostej-diagnostyky-smerti-mozku/
  3. Alsynbayeva E. M. Tsyvilʹno-pravove rehulyuvannya nadannya medychnykh posluh z transplantatsiyi orhaniv ta tkanyn lyudyny: dys. kand. yur. nauk: 12.00.03 – M., 2013. – 164 s
  4. Bahnenko S.F. Analiz prychyn defitsytu donoriv orhaniv ta osnovni napryamy yoho podolannya / S.F. Bahnenko [ta in] // Transplantolohiya. – 2011. – №2-3. – S. 10–22.
  5. Mikhelʹ D. Rozvytok vysokotekhnolohichnoyi okhorony zdorov’ya v Yevropi: donorstvo ta transplantatsiya orhaniv / Yevropeysʹka bezpeka: podiyi, otsinky, tsiny, prohnozy 2020 Vypusk 56 (72) stor.2-11. URL. https:// hromadske.ua/ru/posts/s-nachala-2021-goda-v-ukraine-proveli-48-operacij-po-transplantacii-organo
  6. Zakon Ukrayiny "Pro zastosuvannya transplantatsiyi anatomichnykh materialiv lyudyny" vid 17 travnya 2018 roku №2427-VIII // URL: https://zakon.rada. gov. ua/laws/show/2427-19#Text
  7. Zakon Ukrayiny "Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo zastosuvannya transplantatsiyi anatomichnykh materialiv lyudyny vid 28 lyutoho 2019 roku №2694-VIII // URL: https: base. spinform.ru/show_ doc. fwx?rgn=115055
  8. Zakon Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny, shcho rehulyuyutʹ pytannya transplantatsiyi anatomichnykh materialiv lyudyni»: vid 16.12.2021 № 1967-IX // URL: https: zakon.rada.gov. ua/laws/ show/1967-20#Text.
[PDF] [Зміст журналу]  

 

Crossref Member Badge