Випадок із практики

Випадок хірургічного лікування коарктації аорти в дорослого пацієнта

Н.А. Озерянський, І.О. Аксьонова, В.Ю. Вашкеба, В.В. Сакалов, В.Г. Карпенко, О.М. Довгань, Б.М. Тодуров

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Описано випадок діагностики і хірургічного лікування коарктації аорти у пацієнта віком 25 років. При госпіталізації хворий скаржився на високий артеріальний тиск, головний біль, носові кровотечі. У результаті проведеного обстеження (загальноклінічне, лабораторне, ехокардіографія, комп’ютерна томографія, ангіографія, аортографія) виявили різку коарктацію аорти. Виконали операцію з резекції коарктації аорти з використанням судинного протеза Gorе-Tex. Обстеження, здійснене через 6 місяців, показало добрий резуль- тат операції.

Ключові слова: коарктація аорти, судинний протез, природжена вада серця.

 


 Случай хирургического лечения коарктации аорты у взрослого пациента

Н.А. Озерянский, И.А. Аксенова, В.Ю. Вашкеба, В.В. Сакалов, В.Г. Карпенко, А.М. Довгань, Б.М. Тодуров

ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

Описан случай диагностики и хирургического лечения коарктации аорты у пациента в возрасте 25 лет. При госпитализации больной жаловался на высокое артериальное давление, головную боль, носовые кро- вотечения. В результате проведенного обследования (общеклиническое, лабораторное, эхокардиография, компьютерная томография, ангиография, аортография) обнаружили резкую коарктацию аорты. Выполнили операцию резекции коарктации аорты с использованием сосудистого протеза Gorе-Tex. Обследование, про- веденное через 6 месяцев, показало хороший результат операции.

Ключевые слова:  коарктация аорты, сосудистый протез, врожденный порок сердца.

[PDF] [Література]