Новини кардіології та кардіохірургії

Механічні ускладнення інфаркту міокарда: наукова заява Американської асоціації серця

A.A. Damluji, S. van Diepen, J.N. Katz, V. Menon, J.E. Tamis-Holland, M. Bakitas, M.G. Cohen, L.B. Balsam, J. Chikwe, від імені Ради з клінічної кардіології Американської асоціації серця; Ради з атеросклерозу, тромбозу та судинної біології; Ради з кардіохірургії та анестезіології; та Ради з медсестринства у сфері кардіології та інсульту

Упродовж останніх кількох десятиліть прогрес у реперфузійній терапії (медикаментозній та інвазивній), разом з удосконаленням хірургічної реваскуляризації міокарда, сприяв поліпшенню клінічних наслідків у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда (ІМ). Проте пацієнти з широким ІМ, або ті, в яких не проводиться вчасна реваскуляризація, лишаються у групі ризику виникнення механічних ускладнень. У клінічній практиці найчастіше трапляються такі механічні ускладнення ІМ, як гостра мітральна регургітація внаслідок розриву папілярних м’язів, дефект міжшлуночкової перегородки, псевдоаневризма та розрив вільної стінки міокарда, при цьому кожен стан асоціюється з високим ризиком інвалідизації і смерті, а також із суттєвими витратами медичних ресурсів. Ведення пацієнтів з механічними ускладненням ІМ є складним і потребує мультидисциплінарної співпраці, спрямованої на своєчасну діагностику, стабілізацію гемодинаміки, а також підтримання клінічних рішень щодо вибору певного підходу до лікування чи надання паліативної допомоги, із залученням до цього процесу самих пацієнтів і членів їхніх родин. Однак на теперішній час, у зв’язку з відносно малою кількістю проведених високоякісних досліджень, існує суттєва варіабельність клінічної практики ведення пацієнтів з механічними ускладненнями ІМ у різних медичних центрах, яка, здебільшого, залежить від локального досвіду та доступних ресурсів.

Ключові слова: наукові заяви Американської асоціації серця (American Heart Association), старіння, розрив серця, дефекти (міжшлуночкової) перегородки серця, недостатність мітрального клапана, перкутанне коронарне втручання, реперфузія, інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST.


Механические осложнения инфаркта миокарда: научное заявление Американской ассоциации сердца

A.A. Damluji, S. van Diepen, J.N. Katz, V. Menon, J.E. Tamis-Holland, M. Bakitas, M.G. Cohen, L.B. Balsam, J. Chikwe, от имени Совета по клинической кардиологии Американской ассоциации сердца; Совета по атеросклерозу, тромбозу и сосудистой биологии; Совета по кардиохирургии и анестезиологии; Совета по медсестринству в области кардиологии и инсульта

В последние несколько десятилетий прогресс в реперфузионной терапии (медикаментозной и инвазивной), наряду с усовершенствованием хирургической реваскуляризации миокарда, способствовал улучшению клинических исходов у пациентов с острым инфарктом миокарда (ИМ). Однако пациенты с обширным ИМ, либо те, у которых не проводится своевременная реваскуляризация, остаются в группе риска возникновения механических осложнений. В клинической практике чаще всего случаются такие механические осложнения ИМ, как острая митральная регургитация вследствие разрыва папиллярных мышц, дефект межжелудочковой перегородки, псевдоаневризма и разрыв свободной стенки миокарда, при этом каждое состояние ассоциируется с высоким риском инвалидизации и смерти. Ведение пациентов с механическими осложнениями ИМ является сложным и требует мультидисциплинарного сотрудничества, направленного на своевременную диагностику, стабилизацию гемодинамики, а также поддержание клинических решений по выбору определенного подхода к лечению или оказанию паллиативной помощи, с вовлечением в этот процесс самих пациентов и членов их семей. Однако в настоящее время, в связи с относительно малым количеством проведенных высококачественных исследований, существует значительная вариабельность клинической практики ведения пациентов с механическими осложнениями ИМ в различных медицинских центрах, которая, в основном, зависит от локального опыта и доступных ресурсов.

Ключевые слова: научные заявления Американской ассоциации сердца (American Heart Association), старение, разрыв сердца, дефекты межжелудочковой перегородки сердца, недостаточность митрального клапана, перкутанное коронарное вмешательство, реперфузия, инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST.

[PDF] [Література]