Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.4.3742 

Клінічний випадок використання безелектродної однокамерної системи кардіостимуляції при неможливості імплантації електродних систем

О.М. Грицай 1, Я.В. Скибчик 1, О.Й. Жарінов 2, Є.В. Житинський 1, В.О. Куць 2, І.А. Шкурат 1

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

У статті описано клінічний випадок лікування пацієнта зі складним порушенням атріовентрикулярного проведення у формі високоступеневої атріовентрикулярної блокади. Лікування виконували шляхом імплантації безелектродного електрокардіостимулятора, оскільки хворий мав рідкісне нетромботичне ураження підключичних вен у формі білатеральної оклюзії підключичних вен, коли постановка традиційного електродного електрокардіостимулятора була можлива лише відкритим кардіохірургічним методом. Розглянуто основні переваги, елементи медико-технічних характеристик безелектродних систем кардіостимуляції, а також наведено клінічні дослідження, які дозволили вищезгадані системи кардіостимуляції використовувати в клінічній практиці. Зроблено наголос на особливості діагностики, перед- і післяопераційного ведення пацієнтів після імплантації безелектродного електрокардіостимулятора, з урахуванням попередньої реваскуляризації міокарда шляхом стентування коронарних артерій і необхідністю прийому подвійної антитромбоцитарної терапії. Зроблено висновок, що технологія безелектродної кардіостимуляції може успішно та безпечно використовуватися для лікування симптомних брадиаритмій, насамперед, у пацієнтів з брадисистолічним варіантом фібриляції передсердь, а в окремих випадках – при транзиторних порушеннях атріовентрикулярного проведення при збереженому синусовому ритмі й наявності технологічних перешкод для імплантації традиційних двокамерних кардіостимуляторів.

Ключові слова: безелектродний кардіостимулятор, білатеральна оклюзія підключичних вен, високоступенева атріовентрикулярна блокада.


Клинический случай использования безэлектродной однокамерной системы кардиостимуляции при невозможности имплантации электродных систем

О.М. Грицай 1, Я.В. Скибчик 1, О.И. Жаринов 2, Е.В. Житинский 1, В.А. Куць 2, И.А. Шкурат 1

1 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 Национальный университет здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика, Киев

В статье описан клинический случай лечения пациента со сложным нарушением атриовентрикулярного проведения в форме высокоступенчатой ​​атриовентрикулярной блокады. Лечение проведено путем имплантации безэлектродного электрокардиостимулятора, поскольку пациент имел редкое нетромботическое поражение подключичных вен в форме билатеральной окклюзии подключичных вен. Рассмотрены основные преимущества, элементы медикотехнических характеристик безэлектродных систем кардиостимуляции, а также приведены клинические исследования, которые позволили вышеупомянутые системы кардиостимуляции использовать в клинической практике. Сделан акцент на особенности диагностики пред- и послеоперационного ведения пациентов после имплантации безэлектродного электрокардиостимулятора с учетом предварительной реваскуляризации миокарда путем стентирования коронарных артерий и необходимостью приема двойной антитромбоцитарной терапии. Сделан вывод, что технология безэлектродной кардиостимуляции может успешно и безопасно использоваться для лечения симптомных брадиаритмий, прежде всего, у пациентов с брадисистолическим вариантом фибрилляции предсердий, а в отдельных случаях – при транзиторных нарушениях атриовентрикулярного проведения при сохраненном синусовом ритме и наличии технологических препятствий для имплантации традиционных двухкамерных кардиостимуляторов.

Ключевые слова: безэлектродный кардиостимулятор, билатеральная окклюзия подключичных вен, высокоступенчатая атриовентрикулярная блокада.

[PDF] [Література]