Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.4.3236 

Радикальна корекція часткового аномального дренажу легеневих вен у пацієнта віком 72 роки

А.С. Іванюк 1, О.С. Болгова 2, І.Ю. Мокрик 2, О.В. Лях 3, Л.А. Стеценко 2, В.В. Погребняк 2, Є.В. Житинський 2, В.Б. Демянчук 2

1 КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова»
2 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
3 Шосткинська центральна районна лікарня

Частковий аномальний дренаж легеневих вен у праве передсердя характеризується нездатністю однієї або кількох легеневих вен з’єднатися з лівим передсердям під час внутрішньоутробного розвитку. Сформована таким чином вроджена вада серця потребує хірургічної корекції в дитячому віці. У статті представлено клінічний випадок успішного лікування цієї патології в дорослого пацієнта віком 72 роки. Радикальну корекцію вади на відкритому серці проводили в умовах штучного кровообігу. На контрольному огляді через 1 і 2 роки після операції в пацієнта відзначено відсутність скарг і добрий функціональний статус. У доступній нам літературі не знайдено описів оперативного лікування часткового аномального дренажу легеневих вен у хворих подібного і старшого віку.

Ключові слова: частковий аномальний дренаж легеневих вен, хірургічне лікування, похилий вік.


Радикальная коррекция частичного аномального дренажа легочных вен у пациента в возрасте 72 года

А.С. Иванюк 1, А.С. Болгова 2, И.Ю. Мокрик 2, Е.В. Лях 3, Л.А. Стеценко 2, В.В. Погребняк 2, Е.В. Житинский 2, В.Б. Демянчук 2

1 КНП «Клиническая больница скорой медицинской помощи г. Львова»
2 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
3 Шосткинская центральная районная больница

Частичный аномальный дренаж легочных вен в правое предсердие характеризуется неспособностью одной или нескольких легочных вен соединиться с левым предсердием во время внутриутробного развития. Сформированный таким образом врожденный порок сердца нуждается в хирургической коррекции в детском возрасте. В статье представлен клинический случай успешного лечения этой патологии у взрослого пациента в возрасте 72 лет. Радикальную коррекцию порока на открытом сердце проводили в условиях искусственного кровообращения. На контрольном осмотре через 1 и 2 года после операции у пациента  отмечено отсутствие жалоб и хороший функциональный статус. В доступной нам литературе не найдено описаний оперативного лечения частичного аномального дренажа легочных вен у больных подобного и старшего возраста.

Ключевые слова: частичный аномальный дренаж легочных вен, хирургическое лечение, преклонный возраст.

[PDF] [Література]