Технології діагностики та лікування

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.4.1925

Лікування рефрактерної стенокардії. Місце ранолазину

О.А. Єпанчінцева 1, 2, О.Й. Жарінов 2, І.В. Шклянка 1, А.В. Хохлов 1

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

У статті обговорюються механізми формування рефрактерності до антиангінальної терапії в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця. Клінічний випадок демонструє можливість використання ранолазину в доповнення до лікування препаратами першої лінії у випадку рефрактерної стенокардії за неможливості проведення реваскуляризації міокарда. Зроблено акцент на важливості багатокомпонентної корекції факторів ризику. Згідно з чинними міжнародними настановами, призначення ранолазину потрібно розглядати як доповнення до базисної терапії ішемічної хвороби серця у випадку неможливості проведення реваскуляризації міокарда, виникненні рефрактерної стенокардії, багатосудинному ураженні коронарного русла, а також при недостатній корекції факторів ризику. Результати багатьох клінічних досліджень довели протиішемічну дію та безпечність застосування ранолазину після стентування коронарних артерій.

Ключові слова: стабільна ішемічна хвороба серця, рефрактерна стенокардія, медикаментозне лікування, ранолазин.


Лечение рефрактерной стенокардии. Место ранолазинa

О.А. Епанчинцева 1, 2, О.И. Жаринов 2, И.В. Шклянка 1, А.В. Хохлов 1

ГУ «Институт сердца МЗ Украины» Киев
2 Национальный университет здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика, Киев

В статье обсуждаются механизмы формирования рефрактерности к антиангинальной терапии у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца. Клинический случай демонстрирует возможность использования ранолазина в дополнении к лечению препаратами первой линии в случае рефрактерной стенокардии при невозможности проведения реваскуляризации миокарда. Сделан акцент на важности многокомпонентной коррекции факторов риска. Согласно действующим международным руководствам, назначение ранолазина следует рассматривать как дополнение к базисной терапии ишемической болезни сердца в случае невозможности проведения реваскуляризации миокарда, при возникновении рефрактерной стенокардии, многососудистом поражении коронарного русла, а также при недостаточной коррекции факторов риска. Результаты многих клинических исследований доказали противоишемическое действие и безопасность применения ранолазина после стентирования коронарных артерий.

Ключевые слова: стабильная ишемическая болезнь сердца, рефрактерная стенокардия, медикаментозное лечение, ранолазин.

[PDF] [Література]