Технології діагностики та лікування

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.4.2933 

Оригінальний метод лікування аневризми висхідного відділу аорти

В.Б. Демянчук 1, В.В. Погребняк 1, О.В. Зеленчук 1, 2, О.І. Кваша 1, Б.М. Тодуров 1, 2

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Необхідність хірургічного лікування аневризм висхідного відділу аорти обумовлена низкою тяжких ускладнень, які виникають при природному перебігу цього захворювання, таких як розшарування і розрив аорти. Такі втручання демонструють добрі безпосередні й віддалені результати лікування, однак досить часто супроводжуються високою крововтратою і травматичністю, що в пацієнтів похилого віку на тлі супутньої патології може призвести до серйозних серцевих та позасерцевих ускладнень і подовження термінів лікування в цілому. У статті представлено технологію бандажування висхідної аорти, яка дозволяє зменшити хірургічну травму і при цьому зберегти радикальність втручання. Описано клінічний випадок застосування зазначеної технології у хворого віком 63 роки, госпіталізованого до клініки ДУ «Інститут серця МОЗ України» з діагнозом: аортальна недостатність 3-го ступеня (тристулковий аортальний клапан), дилатація кореня і висхідної аорти, трикуспідальна недостатність 2-го ступеня, висока легенева гіпертензія, серцева недостатність ІІА стадії зі зниженою систолічною функцією лівого шлуночка. Використання запропонованого способу порівняно з відомим способом фіксації судинного протеза має такі переваги: фіксація проксимальної частини судинного протеза здійснюється за допомогою судинного шовного матеріалу; усувається ризик пошкодження стінки аорти; усувається ризик виникнення масивної кровотечі з аорти в місці фіксації протеза; зменшується тривалість оперативного втручання.

Ключові слова: аневризма аорти, хірургічне лікування, бандажування висхідної аорти.


Оригинальный метод лечения аневризмы восходящего отдела аорты

В.Б. Демянчук 1, В.В. Погребняк 1, О.В. Зеленчук 1, 2, А.И. Кваша 1, Б.М. Тодуров 1, 2 

1 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Необходимость хирургического лечения аневризм восходящего отдела аорты обусловлена ​​рядом тяжелых осложнений, которые возникают при естественном течении этого заболевания, таких как расслоение и разрыв аорты. Данные вмешательства демонстрируют хорошие непосредственные и отдаленные результаты лечения, однако довольно часто сопровождаются высокой кровопотерей и травматичностью, что у пациентов пожилого возраста на фоне сопутствующей патологии может привести к серьезным сердечным и внесердечным осложнениям, а также к удлинению сроков лечения в целом. В статье представлена технология бандажирования восходящей аорты, которая позволяет уменьшить хирургическую травму и при этом сохранить радикальность вмешательства. Описан клинический случай применения этой технологии у больного в возрасте 63 года, госпитализированного в клинику ГУ «Институт сердца МЗ Украины» с диагнозом: аортальная недостаточность 3-й степени (трехстворчатый аортальный клапан), дилатация корня и восходящей аорты, трикуспидальная недостаточность 2-й степени, высокая легочная гипертензия, сердечная недостаточность IIА стадии со сниженной систолической функцией левого желудочка. Использование предлагаемого способа по сравнению с известным способом фиксации сосудистого протеза имеет следующие преимущества: фиксация проксимальной части сосудистого протеза производится с помощью сосудистого шовного материала; устраняется риск повреждения стенки аорты; устраняется риск возникновения массивного кровотечения из аорты в месте фиксации протеза; уменьшается продолжительность оперативного вмешательства.

Ключевые слова: аневризма аорты, хирургическое лечение, бандажирование восходящей аорты.

[PDF] [Література]