Оригінальні дослідження

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.4.2028 

Вплив мультимодальної малоопіоїдної анестезії на динаміку анексину V у плазмі крові хворих, яким виконують кардіохірургічні втручання

С.Р. Маруняк 1, 2, О.А. Лоскутов 1, 2, О.М. Дружина 1, 2, І.Р. Малиш 1, 3, Н.В. Коротчук 2

1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ
2 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
3 Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

Мета роботи – проаналізувати вплив анестезіологічного забезпечення на динаміку рівня анексину V під час проведення аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу (ШК), а також дослідити залежність безпосередніх клінічних результатів від експресії анексину V.

Матеріали та методи. У дослідження залучили 30 пацієнтів з ішемічною хворобою серця, яким виконували аортокоронарне шунтування з накладанням 2-3 аортокоронарних анастомозів в умовах ШК. Відповідно до методики анестезіологічного забезпечення пацієнтів розділили на дві групи: група дослідження – 13 хворих, у яких застосовували малоопіоїдну мультимодальну схему анестезіологічного забезпечення; контрольна група – 17 хворих, у яких проводили анестезію за стандартною схемою. Рівень анексину V у крові визначали методом твердофазного імуноферментного аналізу до початку ШК та після зведення груднини.

Результати. Застосування малоопіоїдної схеми анестезіологічного забезпечення асоціювалося зі статистично значуще нижчим (в 1,5 разу) рівнем анексину V та на 28,38 % нижчим рівнем інтерлейкіну-6 наприкінці оперативного втручання порівняно зі стандартною схемою. Між рівнями анексину V та інтерлейкіну-6 виявлено негативний кореляційний зв’язок слабкої сили (r = –0,117, p = 0,523). Проведений однофакторний дисперсійний аналіз показав, що в пацієнтів, у яких у післяопераційний період виникав синдром низького серцевого викиду, спостерігався статистично значуще (р = 0,001) вищий рівень анексину V після ШК.

Висновки. Використання мультимодальної малоопіоїдної анестезії характеризується відносною безпечністю, достатнім рівнем анальгезії та нижчим рівнем анексину V порівняно із застосуванням стандартної схеми анестезіологічного забезпечення.

Ключові слова: аортокоронарне шунтування, малоопіоїдна анестезія, апоптоз, анексин V, інтерлейкін-6.


Влияние мультимодальной малоопиоидной анестезии на динамику аннексина V в плазме крови при кардиохирургических вмешательствах

С.Р. Маруняк 1, 2, О.А. Лоскутов 1, 2, А.Н. Дружина 1, 2, И.Р. Малыш 1, 3, Н.В. Коротчук 2

1 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев
2 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
3 Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи

Цель работы – проанализировать влияние анестезиологического обеспечения на динамику уровня аннексина V при проведении аортокоронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения (ИК), а также исследовать зависимость непосредственных клинических результатов от экспрессии аннексина V.

Материалы и методы. В исследование включено 30 пациентов с ишемической болезнью сердца, которым выполнялось аортокоронарное шунтирование с наложением 2-3 аортокоронарных анастомозов в условиях ИК. В зависимости от схемы анестезиологического обеспечения все пациенты были разделены на две группы: группа исследования – 13 больных, у которых применяли малоопиоидную мультимодальную схему анестезиологического обеспечения; контрольная группа – 17 больных, у которых проводили анестезию по стандартной схеме. Уровень аннексина V в крови определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа до начала ИК и после сведения грудины.

Результаты. Применение малоопиоидной схемы анестезиологического обеспечения ассоциировалось со статистически значимо более низким (в 1,5 раза) уровнем аннексина V и на 28,38 % более низким уровнем интерлейкина-6 в конце оперативного вмешательства по сравнению со стандартной схемой. Между уровнями аннексина V и интерлейкина-6 обнаружена отрицательная корреляционная связь слабой силы (r = –0,117, p = 0,523). Проведенный однофакторный дисперсионный анализ показал, что у пациентов, у которых в послеоперационный период возникал синдром низкого сердечного выброса, наблюдался статистически значимо (р = 0,001) более высокий уровень аннексина V после ИК.

Выводы. Использование мультимодальной малоопиоидной анестезии характеризуется относительной безопасностью, достаточным уровнем аналгезии и более низким уровнем аннексина V по сравнению с применением стандартной схемы анестезиологического обеспечения.

Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, малоопиоидная анестезия, апоптоз, аннексин V, интерлейкин-6.

[PDF] [Література]