Огляди

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.4.510 

Вплив ранолазину на перебіг ішемічної хвороби серця після черезшкірного коронарного втручання

О.А. Єпанчінцева 1, 2, О.Й. Жарінов 2 , І.В. Шклянка 1, 2 

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

У багатьох пацієнтів зі стабільними формами ішемічної хвороби серця після реваскуляризаційних втручань або при їх виконанні існує потреба в оптимізації антиішемічної терапії. З позицій чинних настанов, додавання препаратів другого ряду, зокрема ранолазину, до β-адреноблокаторів та/або антагоністів кальцію розглядається при збереженні ангінозних нападів унаслідок неповної реваскуляризації, з метою профілактики пошкодження міокарда при виконанні черезшкірних коронарних втручань, а також у випадках неможливості виконання реваскуляризації. Результати багатьох клінічних досліджень довели протиішемічну дію та безпечність застосування ранолазину після стентування коронарних артерій. Потенційними перевагами ранолазину порівняно з іншими антиангінальними засобами другого ряду є відсутність значущих змін гемодинамічних показників, добра переносимість і доведені антиаритмічні ефекти.

Ключові слова: хронічна ішемічна хвороба серця, черезшкірне коронарне втручання, ранолазин.


Влияние ранолазина на течение ишемической болезни сердца после чрескожного коронарного вмешательства

О.А. Епанчинцева 1, 2, О.И. Жаринов 2 , И.В. Шклянка 1, 2 

1 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

У многих пациентов со стабильными формами ишемической болезни сердца после реваскуляризационных вмешательств или при их выполнении существует потребность в оптимизации антиишемической терапии. С позиций действующих установок, добавление препаратов второго ряда, в частности ранолазина, к β-адреноблокаторам и/или антагонистам кальция рассматривается при сохранении ангинозных приступов вследствие неполной реваскуляризации, с целью профилактики повреждения миокарда при выполнении чрескожных коронарных вмешательств, а также в случаях невозможности выполнения реваскуляризации. Результаты многих клинических исследований доказали противоишемическое действие и безопасность применения ранолазина после стентирования коронарных артерий. Потенциальными преимуществами ранолазина сравнению с другими антиангинальными средствами второго ряда являются отсутствие значимых изменений гемодинамических показателей, хорошая переносимость и доказанные антиаритмические эффекты.

Ключевые слова: хроническая ишемическая болезнь сердца, чрескожное коронарное вмешательство, ранолазин.

[PDF] [Література]