Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.3.2632 

Небактерійний тромботичний ендокардит як причина системної емболії

Н.Д. Орищин 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр»

У статті описаний клінічний випадок небактерійного тромботичного ендокардиту в пацієнтки з ішемічним інсультом емболічного походження. Методи візуалізації (трансторакальна та черезстравохідна ехокардіографія) дозволили виявити специфічні ознаки тромботичних вегетацій на мітральному та аортальному клапанах серця. Лабораторні методи діагностики (посів крові, серологічне дослідження) заперечили інфекційний ендокардит як причину вегетацій. Унаслідок діагностичного пошуку (комп’ютерна томографія) виявлено первинний новоутвір легень із вторинними вогнищами в кістковій системі. Представлений випадок демонструє потребу настороженості щодо небактерійного тромботичного ендокардиту в пацієнтів з явищами системної емболії та в специфічних групах хворих (автоімунна й онкологічна патологія).

Ключові слова: небактерійний тромботичний ендокардит, марантичний ендокардит, ехокардіографія, системна емболія.


Небактериальный тромботической эндокардит как причина системной эмболии

Н.Д. Орыщин

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
КЗ ЛОС «Львовский областной клинический лечебно-диагностический кардиологический центр»

В статье описан клинический случай небактериального тромботического эндокардита у пациентки с ишемическим инсультом эмболического происхождения. Методы визуализации (трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография) позволили выявить специфические признаки тромботических вегетаций на митральном и аортальном клапанах сердца. Лабораторные методы диагностики (посев крови, серологическое исследование) исключили инфекционный эндокардит как причину вегетации. В результате диагностического поиска (компьютерная томография) выявлены первичное новообразование легких с вторичными очагами в костной системе. Представленный случай демонстрирует потребность настороженности относительно небактериального тромботического эндокардита у пациентов с явлениями системной эмболии и в специфических группах больных (аутоиммунная и онкологическая патология).

Ключевые слова: небактериальный тромботический эндокардит, марантический эндокардит, эхокардиография, системная эмболия.

[PDF] [Література]