Огляди

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.3.514 

Артеріїт Такаясу

Н.В. Бортняк, О.А. Єпанчінцева, А.В. Хохлов, Б.М. Тодуров

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Артеріїт Такаясу є рідкісною формою васкуліту великих артерій. Це складне для діагностики та лікування захворювання, часто непередбачуване щодо результату та дуже небезпечне для життя. Артеріїт Такаясу, незважаючи на невисоку поширеність, заслуговує на пильну увагу терапевтів, кардіологів, ревматологів, ангіохірургів. У цій статті представлені класифікація, особливості клініки, перебігу захворювання, можливості візуалізаційної діагностики ураження артерій, оцінка активності захворювання. Висвітлено питання сучасної медикаментозної терапії, інтервенційних і хірургічних методів лікування та ускладнень цього захворювання.

Ключові слова: артеріїт Такаясу, діагностика, активність захворювання, лікування.


Артериит Такаясу

Н.В. Бортняк, О.А. Епанчинцева, А.В. Хохлов, Б.М. Тодуров

ДУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

Артериит Такаясу является редкой формой артериита крупных артерий. Это сложное для диагностики и лечения заболевание, часто непредсказуемое с точки зрения исхода и весьма опасное для жизни. Артериит Такаясу, несмотря на невысокую распространенность, заслуживает пристального внимания терапевтов, кардиологов, ревматологов, ангиохирургов. В статье представлены классификации, особенности клиники, течения заболевания, возможности визуализационной диагностики поражения артерий, оценка активности заболевания. Освещены вопросы современной медикаментозной терапии, интервенционных и хирургических методов лечения и осложнений данного заболевания.

Ключевые слова: артериит Такаясу, диагностика, активность заболевания, лечение.

[PDF] [Література]