Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.2.4853 

До питання про складність диференціальної діагностики пухлин серця і перикарда

Р.М. Вітовський, В.В. Ісаєнко, Є.В. Аксьонов, І.Г. Яковенко, М.А. Трегубова, О.А. Мазур

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», Київ

У статті наведено опис незвичайного перебігу і складної диференціальної діагностики фіброзного перикардиту, який імітував пухлину серця в основі аорти. Ключовим моментом у прогресуванні захворювання стало приєднання грибкової інфекції, що стало причиною виникнення його клінічних виявів. З огляду на зовнішнє стиснення основного стовбура лівої коронарної артерії до 90 %, виконано її стентування. Біопсія з подальшим патогістологічним дослідженням, поряд з іншими методами діагностики, дозволила призначити адекватнее лікування цієї патології.

Ключові слова: пухлини серця, біопсія, фіброзний перикардит.


К вопросу о сложности дифференциальной диагностики опухолей сердца и перикарда

Р.М. Витовский, В.В. Исаенко, Е.В. Аксёнов, И.Г. Яковенко, М.А. Трегубова, А.А. Мазур

ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

В статье приведено описание необычного течения и сложной дифференциальной диагностики фиброзного перикардита, который имитировал опухоль сердца в основании аорты. Ключевым моментом в прогрессировании заболевания явилось присоединение грибковой инфекции, что способствовало возникновению его клинических проявлений. В связи с внешним сдавлением основного ствола левой коронарной артерии до 90 %, выполнено ее стентирование. Биопсия с последующим патогистологическим исследованием, наряду с другими методами диагностики, позволила назначить адекватное лечение данной патологии.

Ключевые слова: опухоли сердца, биопсия, фиброзный перикардит.

[PDF] [Література]