Технології діагностики та лікування

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2019.2.5055

Тактика хірургічного лікування злоякісних пухлин серця

Р.М. Вітовський 1, 2, В.В. Ісаєнко 1, 2, Д.М. Дядюн 1, В.Ф. Оніщенко 2, О.А. Піщурін 2, І.В. Мартищенко 1

1 ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Мета роботи – визначити особливості хірургічного лікування злоякісних пухлин серця, спрямованого на максимально радикальне їх видалення.

Матеріали і методи. У НІССХ ім. М.М. Амосова НАМН України у період з 1970 до 01.01.2019 р. спостерігалося 66 хворих зі злоякісними новоутвореннями серця різного виду і локалізації, що становили 7,0 % від загальної кількості пацієнтів із пухлинами серця (n = 939).

Результати. Госпітальна летальність при хірургічному лікуванні становила 19,7 % (13 хворих). Із 66 операцій 55 (83,3 %) проведено з використанням штучного кровообігу, з яких виконано 21 (31,8 %) умовно радикальне кардіохірургічне втручання з добрим гемодинамічним ефектом.

Висновки. Для досягнення умовної радикальності операції і максимального гемодинамічного ефекту в низці випадків необхідне застосування розширених методик реконструкції пошкоджених структур серця в поєднанні з активною дезінтоксикаційною терапією і невідкладною хіміотерапією.

Ключові слова: злоякісні пухлини серця, хірургічне лікування, радикальність.


Тактика хирургического лечения злокачественных опухолей сердца

Р.М. Витовский 1, 2, В.В. Исаенко 1, 2, Д.Н. Дядюн ¹, В.Ф. Онищенко ², А.А. Пищурин ², И.В. Мартыщенко ¹

1 ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Цель работы – определить особенности хирургического лечения злокачественных опухолей сердца, направленного на максимально радикальное их удаление.

Материалы и методы. В НИССХХ им. Н.М. Амосова НАМН Украины, в период с 1970 по 01.01.2019 г. наблюдалось 66 больных со злокачественными новообразованиями сердца различного вида и локализации, что составило 7,0 % от общего числа пациентов с опухолями сердца (n = 939).

Результаты. Госпитальная летальность при хирургическом лечении составила 19,7 % (13 больных). Из 66 операций 55 (83,3 %) проведены с использованием искусственного кровообращения, из которых выполнено 21 (31,8 %) условно радикальное кардиохирургическое вмешательство с хорошим гемодинамическим эффектом.

Выводы. Для достижения условной радикальности операции и максимального гемодинамического эффекта в ряде случаев необходимо применение расширенных методик реконструкций поврежденных структур сердца в сочетании с активной дезинтоксикационной терапией и безотлагательной химиотерапией.

Ключевые слова: злокачественные опухоли сердца, хирургическое лечение, радикальность.

[PDF] [Література]