Оригінальні дослідження

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.1.1114 

Досвід протезування трикуспідального клапана: безпосередні та віддалені результати

Г.І. Дарвіш, М.Ф. Ротарь, Н.С. Гноянко

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Мета роботи – оцінити ефективність та безпечність протезування трикуспідального клапана (ПТК) при ізольованій процедурі та в поєднанні з іншими кардіохірургічними втручаннями.

Матеріали і методи. Дослідження було зосереджено виключно на пацієнтах, яким проведено ПТК як окрему процедуру або в поєднанні з іншими кардіохірургічними втручаннями. Проаналізовано дані 33 пацієнтів протягом 9 років у період з травня 2010 р. до серпня 2019 р. У всіх випадках було імплантовано біологічні клапани в трикуспідальну позицію.

Результати. У 15 (45,5 %) хворих ураження трикуспідального клапана було спричинено інфекційним ендокардитом, у 14 (42,4 %) – ревматичним процесом: виражену трикуспідальну регургітацію на тлі аномалії Ебштейна зареєстровано у двох випадках, посттравматичний відрив хорд трикуспідального клапана – у двох випадках. Кардіохірургічні втручання в анамнезі зафіксовано у 10 (30,3 %) пацієнтів, у 16 (48,4 %) хворих, окрім ПТК, супутньо було проведено інші кардіохірургічні втручання. Післяопераційні ускладнення виникли загалом у 12 (36,3 %) пацієнтів. Госпітальна летальність – 12,1 %. Серед тих, хто був прооперований та виписаний, виживаність протягом 3–5 років становила 86,3–89 % залежно від категорії пацієнтів.

Висновки. За результатами спостереження, операції ізольованого протезування трикуспідального клапана безпечні та характеризуються низькою госпітальною летальністю. Водночас у пацієнтів із хронічною ревматичною хворобою серця, для якої характерне множинне ураження клапанів, існує певний ризик унаслідок проведення декількох процедур. Смертність пацієнтів із хронічною ревматичною хворобою серця обумовлена, насамперед, тяжкістю передопераційного статусу та наявністю коморбідної патології. На нашу думку, віддалені результати протезування трикуспідального клапана не поступаються результатам клапанозбережної реконструкції.

Ключові слова: протезування трикуспідального клапана, інфекційний ендокардит.


Опыт протезирования трикуспидального клапана: непосредственные и отдаленные результаты

Г.И. Дарвиш, М.Ф. Ротарь, Н.С. Гноянко

ДУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

Цель работы – оценить эффективность и безопасность протезирования трикуспидального клапана (ПТК) при изолированной процедуре и в сочетании с другими кардиохирургическими вмешательствами.

Материалы и методы. Исследование было сосредоточено исключительно на пациентах, которым проведено ПТК как отдельная процедура или в сочетании с другими кардиохирургическими вмешательствами. Проанализированы данные 33 пациентов в течение 9 лет в период с мая 2010 г. по август 2019 г. Во всех случаях были имплантированы биологические клапаны в трикуспидальную позицию.

Результаты. У 15 (45,5 %) больных поражение трикуспидального клапана было вызвано инфекционным эндокардитом, у 14 (42,4 %) – ревматическим процессом. Другие причины поражения трикуспидального клапана – 4 (12,1 %): аномалия Эбштейна – в двух случаях, посттравматический отрыв хорд – в двух случаях. Кардиохирургические вмешательства в анамнезе отмечены у 10 (30,3 %) пациентов, 16 (48,4 %) больным, кроме ПТК, были проведены другие кардиохирургические вмешательства. Послеоперационные осложнения в целом возникли у 12 (36,3 %) пациентов. Среди тех, кто был прооперирован и выписан, выживаемость в течение 3–5 лет составляла 86,3–89 % в зависимости от категории пациентов.

Выводы. По результатам наблюдения, операции изолированного протезирования трикуспидального клапана безопасные и характеризуются низкой госпитальной летальностью. В то же время у пациентов с хронической ревматической болезнью сердца, для которой характерно множественное поражение клапанов, существует определенный риск в результате проведения нескольких процедур. Смертность пациентов с хронической ревматической болезнью сердца обусловлена, прежде всего, тяжестью предоперационного статуса и наличием коморбидной патологии. По нашему мнению, отдаленные результаты протезирования трикуспидального клапана не уступают результатам клапанозберегающей реконструкции.

Ключевые слова: протезирование трикуспидального клапана, инфекционный эндокардит.

[PDF] [Література]