Огляди

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.1.510 

Стимуляція пучка Гіса – нове слово в технології кардіостимуляції і лікуванні серцевої недостатності

Я.В. Скибчик 1, 2, Є.В. Житинський 1, О.М. Грицай 1, В.О. Куць 2, О.Й. Жарінов 2, робоча група Всеукраїнської асоціації фахівців з аритмології і електрофізіології серця

1ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

У статті представлено огляд літератури, клінічних досліджень і сучасних рекомендацій щодо застосування нового методу лікування – Гіс-стимуляції при брадикардіях і блокадах серця. Незважаючи на наявність певних тимчасових обмежень – а саме відсутність результатів великих рандомізованих досліджень та важливість спеціального досвіду хірурга-оператора в імплантації електрода, є всі підстави розглядати Гіс-стимуляцію як перспективну альтернативу чинним методам лікування брадіаритмій (класичній правошлуночковій стимуляції, ресинхронізувальній терапії), особливо в пацієнтів з передбачуваним високим відсотком правошлуночкової стимуляції (> 40 %) і зниженням систолічної функції лівого шлуночка.

Ключові слова: стимуляція пучка Гіса, атріовентрикулярна блокада, серцева недостатність.


Cтимуляция пучка Гиса – новое слово в технологии кардиостимуляции и лечении сердечной недостаточности

Я.В. Скибчик 1, 2, Е.В. Житинский 1, А.Н. Грицай 1, В.А. Куць 2, О.И. Жаринов 2, рабочая группа Всеукраинской ассоциации специалистов по аритмологии и электрофизиологии сердца

1 ДУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

В статье представлен обзор литературы, клинических исследований и современных рекомендаций по применению нового метода лечения – Гис-стимуляции при брадикардиях и блокадах сердца. Несмотря на наличие определенных временных ограничений – а именно отсутствие результатов крупных рандомизированных исследований, важность специального опыта хирурга-оператора в имплантации электрода, есть все основания рассматривать Гис-стимуляцию как перспективную альтернативу существующим методам лечения брадиаритмий (классической правожелудочковой стимуляции, ресинхронизирующей терапии), особенно у пациентов с предполагаемым высоким процентом правожелудочковой стимуляции (> 40 %) и снижением систолической функции левого желудочка.

Ключевые слова: стимуляция пучка Гиса, атриовентрикулярная блокада, сердечная недостаточность

[PDF] [Література]