Огляди

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2019.4.514 

Медикаментозна підготовка пацієнтів до хірургічної реваскуляризації міокарда

І.В. Шклянка 1, 2, О.Й. Жарінов 2, О.А. Єпанчінцева 1, 2, Б.М. Тодуров 1, 2

1ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

В огляді узагальнено сучасні дані щодо медикаментозної підготовки пацієнтів з ішемічною хворобою серця до планового шунтування вінцевих артерій. Проаналізовано специфіку передопераційного застосування окремих засобів серцево-судинної фармакотерапії порівняно з базисним лікуванням стабільної ішемічної хвороби серця. Зроблено акцент на термінах призупинення прийому антикоагулянтів та антитромбоцитарних засобів для зменшення частоти виникнення післяопераційних ускладнень, зокрема, кровотеч. Наведено дані щодо ефективності призначення в періопераційний період статинів у високих дозах для зниження випадків виникнення післяопераційної фібриляції передсердь. З позицій доказової медицини показано, що базисними засобами профілактики післяопераційних аритмій серця залишаються β-адреноблокатори, а в окремих випадках можна розглядати доцільність застосування аміодарону.

Ключові слова: шунтування вінцевих артерій, медикаментозне лікування, ішемічна хвороба серця.


Медикаментозная подготовка пациентов к хирургической реваскуляризации миокарда

И.В. Шклянка 1, 2, О.И. Жаринов 2, O.А. Епанчинцева 1, 2, Б.М. Тодуров 1, 2

1 ДУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

В обзоре обобщены современные данные о медикаментозной подготовке пациентов с ишемической болезнью сердца к плановому шунтированию коронарных артерий. Проанализирована специфика предоперационного применения отдельных средств сердечно-сосудистой фармакотерапии по сравнению с базисным лечением стабильной ишемической болезни сердца. Сделан акцент на сроках приостановления приема антикоагулянтов и антиатромбоцитарных препаратов с целью уменьшения частоты возникновения послеоперационных осложнений, в частности кровотечений. Приведены данные по эффективности назначения в периоперационный период статинов в высоких дозах для снижения количества случаев возникновения послеоперационной фибрилляции предсердий. С позиций доказательной медицины показано, что базисными средствами профилактики послеоперационных аритмий сердца остаются бета-адреноблокаторы, а в отдельных случаях можно рассматривать целесообразность применения амиодарона.

Ключевые слова: шунтирование коронарных артерий, медикаментозное лечение, ишемическая болезнь сердца.

[PDF] [Література]