Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2018.4.4246 

Досвід імплантації лівошлуночкового електрода для ресинхронізаційної терапії із застосуванням пункції міжшлуночкової перегородки в пацієнта із серцевою недостатністю

Б.Б. Кравчук 1, Ю.І. Карпенко 2, М.М. Петканич 1, О.З. Парацій 1, А.В. Якушев 1, Р.Г. Малярчук 1, В.В. Шаповалова 2, М.М. Сичик 1 

1 ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», Київ
2 Одеський національний медичний університет

Представлено аналіз клінічного випадку імплантації лівошлуночкового електрода для ресинхронізаційної терапії через пункцію міжшлуночкової перегородки з фіксацією в порожнині лівого шлуночка серця. З огляду на безуспішність спроби завести електрод для проведення стимуляції лівого шлуночка на етапі канюляції гирла коронарного синуса, цю методику використано як альтернативну. Необхідність постійного прийому варфарину на тлі протезованого механічного аортального клапана забезпечила адекватну гіпокоагуляцію та відсутність клінічних ознак тромбозу протягом 3 місяців спостереження в післяопераційний період. Використання пункції міжшлуночкової перегородки для імплантації лівошлуночкового електрода – безпечна та дієва альтернатива в пацієнтів з ускладненим або неможливим хірургічним доступом до венозної системи серця.

Ключові слова: ресинхронізаційна терапія, стимуляція лівого шлуночка.


Опыт имплантации левожелудочкового электрода для ресинхронизирующей терапии с применением пункции межжелудочковой перегородки у пациента с сердечной недостаточностью

Б.Б. Кравчук 1, Ю.И. Карпенко 2, М.М. Петканич 1, А.З. Параций 1, А.В. Якушев 1, Р.Г. Малярчук 1, В.В. Шаповалова 2, М.М.Сичик 1

ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев
Одесский национальный медицинский университет

Представлен анализ клинического случая имплантации левожелудочкового электрода для ресинхронизирующей терапии с применением пункции межжелудочковой перегородки и фиксацией в полости левого желудочка сердца. В связи с безуспешностью попытки завести электрод для проведения стимуляции левого желудочка на этапе канюляции устья коронарного синуса данная методика применена как альтернативная. Необходимость постоянного приема варфарина ввиду наличия механического протеза аортального клапана обеспечила адекватную гипокоагуляцию и отсутствие клинических признаков тромбоза на протяжении 3 месяцев наблюдения в послеоперационный период. Использование пункции межжелудочковой перегородки для имплантации левожелудочкового электрода является безопасной и эффективной альтернативой у пациентов с осложнениями или невозможностью выполнения доступа к венозной системе сердца.

Ключевые слова: ресинхронизирующая терапия, стимуляция левого желудочка.

 

[PDF] [Література]