Огляди

Секвенційне коронарне шунтування як прогрес коронарної хірургії. Історія питання

М.Ф. Ротарь

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Стаття присвячена питанням історії розвитку та вдосконалення коронарної хірургії. Розглянуто еволюцію методу секвенційного, або послідовного, коронарного шунтування. Докладно описано види анастомозів та особливості хірургічної техніки їх накладання. Представлено особливості гемодинаміки шунтів при послідовному коронарному шунтуванні.

Ключові слова: секвенційне коронарне шунтування, гемодинаміка шунтів, коронарна хірургія, історія.


Секвенциальное коронарное шунтирование как прогресс коронарной хирургии. История вопроса

М.Ф. Ротарь

ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

Статья посвящена вопросам истории развития и совершенствования коронарной хирургии. Рассмотрена эволюция метода секвенциального, или последовательного, коронарного шунтирования. Подробно описаны виды анастомозов и особенности хирургической техники их наложения. Представлены особенности гемодинамики шунтов при последовательном коронарном шунтировании.

Ключевые словасеквенциальное коронарное шунтирование, гемодинамика шунтов, коронарная хирургия, история.

 

[PDF] [Література]