Новини кардіології та кардіохірургії

Шунтування вінцевих артерій

J. Alexander, P. Smith

Клінічний науково-дослідний інститут ім. Д. Дьюка, Дарем, США 

Розглянуто техніку виконання, доказову базу та показання до проведення шунтування вінцевих артерій, а також ускладнення, які можуть виникнути внаслідок цієї операції. Проаналізовано переваги застосування шунтування вінцевих артерій порівняно з перкутанним коронарним втручанням та медикаментозною терапією в різних клінічних ситуаціях. Найбільш суттєвого поліпшення клінічних наслідків цього оперативного втручання можна очікувати за умови ретельного відбору пацієнтів для його проведення.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, вінцеві артерії, шунтування вінцевих артерій, виживання.


Шунтирование венечных артерий

J. Alexander, P. Smith 

Клинический научно-исследовательский институт им. Д. Дьюка, Дарем, США

Описаны техника выполнения, доказательная база и показания к проведению шунтирования венечных артерий, а также осложнения, которые могут возникнуть в результате данной операции. Проанализированы преимущества применения шунтирования венечных артерий по сравнению с перкутанным коронарным вмешательством и медикаментозной терапией в различных клинических ситуациях. Наиболее существенного улучшения клинических результатов данного оперативного вмешательства можно ожидать при условии тщательного отбора пациентов для его проведения.

Ключевые слова:  ишемическая болезнь сердца, венечные артерии, шунтирование венечных артерий, выживание.

[PDF] [Література]