Оригінальні дослідження

Хірургічне лікування дефекту міжшлуночкової перегородки, поєднаного з недостатністю тристулкового клапана

Л. Манюк

Республіканська клінічна лікарня, Кишинів, Республіка Молдова

Мета роботи – оцінити різні методи хірургічної корекції дефекту міжшлуночкової перегородки (ДМШП), поєднаного з недостатністю тристулкового клапана (ТК), і розробити оптимальний алгоритм для лікування пацієнтів з цією патологією.

Матеріал і методи. До групи пацієнтів з ДМШП, поєднаним з недостатністю ТК, оперованих у відділенні природжених вад серця Республіканської клінічної лікарні (Кишинів) у 2010–2014 рр., залучено 35 хворих віком від 4 міс до 35 років (у середньому (80,9 ± 20,5) міс). У 20 (57,0 %) пацієнтів діагностовано недостатність ТК II ступеня, у 8 (23,0 %) – III ступеня, у 7 (20 %) – IV ступеня. Разом з пластикою ДМШП усім пацієнтам виконано пластику ТК: у 4 (11 %) хворих проведено анулопластику за De Vega, у 14 (40 %) – комісуропластику, у 6 (17 %) – ушивання розщеплення стулок, у 1 (4 %) – анулопластику за De Vega і комісуропластику, у 10 (29 %) – комісуропластику й ушивання розщеплення стулки.

Результати. У післяопераційний період істотно поліпшилася клінічна картина: зменшилися задишка (з 91,7 до 8,3 % випадків), пальпітації (з 91,7 до 33,3 %) і периферичні набряки (з 10,8 до 4,2 %). Кількість хворих з І функціональним класом (ФК) за NYHA збільшилася від 0 до 54,2 %, з ІІ ФК NYHA – знизилася з 60,0 до 41,7 %, з ІІІ ФК NYHA – знизилася з 36,0 до 4,2 %.

Висновки. У більшості випадків ми використовували метод антеросептальної комісуропластики. Ця хірургічна процедура проста, недорога, триває не більше 5–10 хв, у більшості випадків не призводить до ускладнень і значно зменшує трикуспідальну регургітацію.

Ключові слова: дефект міжшлуночкової перегородки, тристулковий клапан, недостатність, хірургічне лікування, пластика.


Хирургическое лечение дефекта межжелудочковой перегородки, сочетанного с недостаточностью трехстворчатого клапана

Л. Манюк 

Республиканская клиническая больница, Кишинев, Республика Молдова

Цель работы – оценить различные методы хирургической коррекции дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП), сочетанного с недостаточностью трехстворчатого клапана (ТК), и разработать оптимальный алгоритм для лечения пациентов с данной патологией.

Материал и методы. В группу пациентов с ДМЖП, сочетанным с недостаточностью ТК, оперированных в отделении врожденных пороков сердца Республиканской клинической больницы (Кишинев) в 2010– 2014 гг., включены 35 больных в возрасте от 4 мес до 35 лет (в среднем (80,9 ± 20,5) мес). У 20 (57,0 %) пациентов диагностирована недостаточность ТК II степени, у 8 (23,0 %) – III степени, у 7 (20 %) – IV степени. Наряду с пластикой ДМЖП всем пациентам выполнена пластика ТК: у 4 (11 %) больных проведена аннулопластика по De Vega, у 14 (40 %) – комиссуропластика, у 6 (17 %) – ушивание расщепления створок, у 1 (4 %) – аннулопластика по De Vega и комиссуропластика, у 10 (29 %) – комиссуропластика и ушивание расщепления створки.

Результаты. В послеоперационный период существенно улучшилась клиническая картина: уменьшились одышка (с 91,7 до 8,3 % случаев), пальпитации (с 91,7 до 33,3 %) и периферические отеки (с 10,8 до 4,2 %). Количество больных с І функциональным классом (ФК) по NYHA увеличилось с 0 до 54,2 %, со ІІ ФК NYHA – снизилось с 60,0 до 41,7 %, с ІІІ ФК NYHA – снизилось с 36,0 до 4,2 %.

Выводы. В большинстве случаев мы использовали метод антеросептальной комиссуропластики. Эта хирургическая процедура простая, не дорогостоящая, длится не более 5–10 мин, в большинстве случаев не приводит к осложнениям и значительно уменьшает трикуспидальную регургитацию. .

Ключевые слова:  дефект межжелудочковой перегородки, трехстворчатый клапан, недостаточность, хирургическое лечение, пластика.

[PDF] [Література]