Оригінальні дослідження

Клінічні характеристики та якість життя пацієнтів з ішемічною хворобою серця перед реваскуляризацією міокарда

Ю.А. Борхаленко 1, О.Й. Жарінов 2, Н.Б. Іванюк 1, 2, К.О. Міхалєв 3, О.П. Надорак 1, О.А. Єпанчінцева 1, 2, Б.М. Тодуров 1, 2

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ
3 ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Київ

Мета роботи – порівняти клінічні характеристики та показники якості життя (ЯЖ) у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС) із систолічною дисфункцією лівого шлуночка (ЛШ) та без дисфункції, відібраних для реваскуляризації міокарда в умовах реальної клінічної практики.

Матеріали і методи. У зрізовому одноцентровому ретроспективному дослідженні проаналізували дані клініко-інструментального обстеження та оцінки ЯЖ за опитувальниками MLHFQ, SAQ та SF-36 у 242 хворих на ІХС, послідовно підготовлених до реваскуляризаційних втручань. Результати порівнювали у групах пацієнтів зі зниженою (n = 94) і збереженою (n = 148) фракцією викиду (ФВ) ЛШ.

Результати. Група хворих на ІХС зі збереженою ФВ ЛШ характеризувалася більшою часткою жінок (23,4 проти 12,2 %), пацієнтів з хворобою периферійних судин (63,8 проти 27,0 %) і артеріальною гіпертензією 2–3-го ступеня (98,9 проти 21,9 %) порівняно з хворими із систолічною дисфункцією ЛШ. Водночас, за даними коронарографії, у групах пацієнтів із систолічною дисфункцією і без дисфункції не спостерігали різниці щодо кількості уражених вінцевих артерій. За низкою підшкал опитувальників SF-36 і SAQ у групі пацієнтів з ІХС і збереженою ФВ ЛШ відзначено принаймні не менш виражені зміни ЯЖ, ніж у хворих зі зниженою ФВ ЛШ.

Висновки. Отримані результати дають змогу визначити клінічні характеристики та особливості змін ЯЖ у пацієнтів зі стенозувальним атеросклерозом вінцевих артерій і збереженою ФВ ЛШ. Потреба в поліпшенні ЯЖ відіграє ключову роль при визначенні доцільності коронарографії та подальшого реваскуляризаційного втручання у хворих на ІХС зі збереженою ФВ ЛШ.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, реваскуляризація міокарда, фракція викиду лівого шлуночка,супутні хвороби, якість життя.


Клинические характеристики и качество жизни пациентов с ишемической болезнью сердца перед реваскуляризацией миокарда

Ю.А. Борхаленко 1, О.И. Жаринов 2, Н.Б. Иванюк 1, 2, К.А. Михалев 3, О.П. Надорак 1, О.А. Епанчинцева 1, 2,
Б.М. Тодуров
1, 2

1 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев
3 ГНУ «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, Киев

Цель работы – сравнить клинические характеристики и показатели качества жизни (КЖ) у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС) с систолической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) и без дисфункции, отобранных для реваскуляризации миокарда в условиях реальной клинической практики.

Материал и методы. В срезовом одноцентровом ретроспективном исследовании проанализировали показатели клинико-инструментальных обследований и оценки КЖ по данным опросников MLHFQ, SAQ и SF-36 у 242 пациентов с ИБС, последовательно подготовленных к реваскуляризационным вмешательствам. Результаты сравнивали в группах лиц со сниженной (n = 94) и сохраненной (n = 148) фракцией выброса (ФВ) ЛЖ.

Результаты. Группа больных ИБС с сохраненной ФВ ЛЖ характеризовалась большей долей женщин (23,4 по сравнению с 12,2 %), пациентов с болезнью периферических сосудов (63,8 по сравнению с 27,0 %) и артериальной гипертензией 2–3-й степени (98,9 по сравнению с 21,9 %). В то же время, по данным коронарографии в группах больных с систолической дисфункцией ЛЖ и без дисфункции не наблюдали различий в количестве пораженных венечных артерий. По ряду подшкал опросников SF-36 и SAQ в группе пациентов с ИБС и сохраненной ФВ ЛЖ отметили, по крайней мере, не менее выраженные изменения КЖ, чем у больных со сниженной ФВ ЛЖ.

Выводы. Полученные результаты позволяют определить клинические характеристики и особенности изменения КЖ у пациентов со стенозирующим атеросклерозом венечных артерий и сохраненной ФВ ЛЖ. Потребность в улучшении КЖ играет ключевую роль при оценке целесообразности коронарографии и дальнейших реваскуляризационных вмешательств у больных ИБС с сохраненной ФВ ЛЖ.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, реваскуляризация миокарда, фракция выброса левого желудочка, сопутствующие болезни, качество жизни.

 

[PDF] [Література]