Новини кардіології та кардіохірургії

Огляд рекомендацій Американського товариства кардіологів / Американської асоціації серця / Товариства серцевого ритму 2017 року щодо ведення пацієнтів із синкопальними станами

М.Т. Ватутін 1, 2, Є.В. Склянна 1, 2, І.А. Сологуб 1, 2, М.М. Бондаренко 1

1 Донецький національний медичний університет імені М. Горького
2 ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака НАМН України», Донецьк

Синкопальні стани вважаються однією з найменш досліджених і актуальних проблем сучасної медицини. Це пов’язано  з відсутністю національних реєстрів пацієнтів і загальноприйнятого визначення синкопе, що ускладнює вивчення їх епідеміології та етіології, відсутністю рандомізованих клінічних досліджень і невивченим прогнозом цього стану. У серпні 2017 р. у журналі «Circulation» були опубліковані нові рекомендації Американського товариства кардіологів / Американської асоціації серця / Товариства серцевого ритму щодо ведення пацієнтів із синкопальними станами. Основні положення цього документа викладено в статті.

Ключові слова: синкопе, класифікація, оцінка ризику, методи обстеження, ведення пацієнтів, рекомендації.


Обзор рекомендаций Американского общества кардиологов / Американской ассоциации сердца / Общества сердечного ритма 2017 года по ведению пациентов с синкопальными состояниями

Н.Т. Ватутин 1, 2, Е.В. Склянная 1, 2, И.А. Сологуб 1, 2, Н.Н. Бондаренко 1

1 Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
2 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака НАМН Украины», Донецк

Синкопальные состояния считаются одной из наименее исследованных и актуальных проблем современной медицины. Это связано с отсутствием национальных регистров пациентов и общепринятого определения синкопе, что затрудняет изучение их эпидемиологии и этиологии, отсутствием рандомизированных клинических исследований и неизученным прогнозом данного состояния. В августе 2017 г. в журнале «Circulation» были опубликованы новые рекомендации Американского общества кардиологов / Американской ассоциации сердца / Общества сердечного ритма по ведению пациентов с синкопальными состояниями. Основные положения этого документа изложены в данном сообщении.

Ключевые слова: синкопе, классификация, оценка риска, методы обследования, ведение пациентов, рекомендации.

 

[PDF] [Література]