Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2018.3.3440 

Особливості клапанозбережного втручання при злоякісній пухлині правого шлуночка серця

Р.М. Вітовський 1, 2, В.В. Ісаєнко 2, О.А. Піщурін 2, В.Ф. Онищенко 2, І.В. Мартищенко 1, Д.М. Дядюн 1, В.В. Грабарчук 1

1 ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», Київ 
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Мета роботи – представити неординарний випадок вторинного ураження правого шлуночка злоякісним новоутворенням, характер і розмір якого були розпізнані остаточно під час операції, а також особливості хірургічного лікування цього ураження, яке передбачало клапанозбережну операцію на тристулковому клапані. У НІССХ імені Н.М. Амосова НАМН України з 1970 р. до теперішнього часу виконано хірургічне лікування 62 хворим зі злоякісними пухлинами серця різного виду і локалізації, що становило 6,8 % від 912 пацієнтів із серцевими пухлинами. Представлений випадок є неординарним прикладом вторинного ураження злоякісним пухлинним процесом правого шлуночка серця. Первинне вогнище злоякісного ураження правого шлуночка було злоякісною пухлиною – сeмiномою (низькодиференційований ембріональний рак G3). Метастатичні злоякісні пухлини серця можуть не тільки уражати його стінки, а й поширюватися на його клапанні структури, що може потребувати корекції клапанних уражень. При хірургічній операції видалення злоякісної пухлини серця необхідно прагнути, при можливості, збереження клапана і підклапанних структур з тим, щоб уникнути протезування серцевих клапанів.

Ключові слова: злоякісні пухлини, метастази, інвазія.


Особенности клапаносохраняющей коррекции при удалении злокачественной опухоли правого желудочка сердца

Р.М. Витовский 1, 2, В.В. Исаенко 2, А.А. Пищурин 2, В.Ф. Онищенко 2, И.В. Мартыщенко 1, Д.Н. Дядюн 1, В.В. Грабарчук 1

1 ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Цель работы – представить неординарный случай метастатического поражения правого желудочка злокачественным новообразованием, характер и размер которого были окончательно определены во время операции, а также особенности хирургического лечения такого поражения, которое включало клапаносохраняющую операцию на трехстворчатом клапане. В НИССХ имени Н.М. Амосова НАМН Украины с 1970 г. по настоящее время было выполнено хирургическое лечение 62 больным с различными видами и локализацией злокачественных опухолей сердца, что составило 6,8 % от 912 пациентов с сердечными опухолями. Представленный случай является неординарным примером вторичного поражения злокачественным опухолевым процессом правого желудочка сердца. Первичный очаг злокачественного поражения правого желудочка представлял собой злокачественную опухоль – семиному (низкодифференцированный эмбриональный рак G3). Метастатические злокачественные опухоли сердца могут не только поражать его стенки, но и распространяться на его клапанные структуры, что может потребовать коррекции клапанных поражений. При хирургической операции удаления злокачественной опухоли сердца необходимо стремиться, по мере возможности, выполнить сохранение клапана и подклапанных структур с тем, чтобы избежать протезирования сердечных клапанов.

Ключевые слова: злокачественные опухоли, метастазы, инвазия.

 

[PDF] [Література]