Оригінальні дослідження

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2018.3.1625 

Феномен невідновленого кровотоку та фактори ризику його виникнення в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST після черезшкірного коронарного втручання

В.Й. Целуйко, М.М. Дьолог, О.А. Леоненко

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Мета роботи – визначити частоту виникнення феномена невідновленного кровотоку (ФНК) після проведення черезшкірного коронарного втручання (ЧКВ) у хворих з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST та дослідити клініко-анамнестичні й ангіографічні фактори ризику, асоційовані з розвитком ФНК.

Матеріали і методи. Обстежено 105 пацієнтів віком від 36 до 85 років (у середньому (60,40 ± 2,03) року), яких госпіталізували в Харківську міську клінічну лікарню № 8 у період із січня 2014 р. до вересня 2017 р. з діагнозом інфаркт міокарда (ІМ) з елевацією сегмента ST. ЧКВ проводили одразу після встановлення діагнозу ІМ, у середньому через (7,6 ± 1,2) год після появи перших симптомів. ФНК визначали після реканалізації інфарктзалежної артерії (ІЗА) як відсутність оптимальної міокардіальної перфузії за допомогою шкали MBG (Myocardial blush grade, MBG ≤ 2). Пацієнти (n=18; 17,1 %), у яких було зафіксовано ФНК, становили основну групу; пацієнти (n=87; 82,9 %), ангіографічні дані яких відповідали критеріям успішного ЧКВ, становили контрольну групу.

Результати. Аналіз груп показав що частота розвитку ФНК була статистично значуще вищою у хворих з часом «біль – балон» понад 12 год (відношення шансів (ВШ) 4,8; 95 % довірчий інтервал (ДІ) 1,6–14,1; р < 0,05), гострою серцевою недостатністю 3–4-го класу за Killiр (ВШ 8,6; 95 % ДІ 2,44–30,26; р < 0,05), циркулярним інфарктом (ВШ 8,5; 95 % ДІ 1,31–55,24; р < 0,05), діаметром ІЗА > 3 мм (ВШ 4,69; 95 % ДІ 1,59–13,85; р < 0,01) та наявною «обрізаною» оклюзією (ВШ 12,69; 95 % ДІ 3,79–40,19; р < 0,001), у той час як пацієнти з часом «біль – балон» менше 6 год мали статистично значуще нижчу кількість випадків ФНК (ВШ 0,13; 95 % ДІ 0,03–0,618; р < 0,05).

Висновки. ФНК після ургентного ЧКВ виникає у значної (17,1 %) кількості пацієнтів з ІМ з елевацією сегмента ST на тлі проведення стандартної медикаментозної терапії та асоційований з часом ішемії, діаметром ІЗА понад 3 мм, циркулярним інфарктом та ангіографічними ознаками, що свідчать про наявність великої кількості атеротромботичних мас в ІЗА.

Ключові слова: феномен невідновленого кровотоку, коронарографія, черезшкірне коронарне втручання, гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST.


Феномен невосстановленного кровотока и факторы риска его возникновения у пациентов с острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST после чрескожного коронарного вмешательства

В.И. Целуйко, Н.Н. Дьолог, О.А. Леоненко

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Цель работы – определить частоту возникновения феномена невосстановленного кровотока (ФНК) после проведения чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) у пациентов с острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST и исследовать клинико-анамнестические и ангиографические факторы риска, ассоциированные с развитием ФНК.

Материалы и методы. Исследовано 105 пациентов в возрасте от 36 до 85 лет (в среднем (60,4 ± 2,03) года), которые поступали в ХМКЛ № 8 в период с января 2014 г. по сентябрь 2017 г. с диагнозом инфаркт миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST. ЧКВ проводили сразу после установления диагноза ИМ, в среднем через (7,6 ± 1,2) ч после появления первых симптомов. ФНК определяли после реканализации инфарктзависимой артерии (ИЗА) как отсутствие оптимальной миокардиальной перфузии с помощью шкалы Myocardial blush grade (MBG ≤ 2). Пациенты, у которых был зафиксирован ФНК, составили основную группу (n=18; 17,1 %); пациенты, ангиографические данные которых соответствовали критериям успешного ЧКВ, составили контрольную группу (n=87; 82,9 %).

Результаты. Анализ групп показал, что частота развития ФНК была статистически значимо выше у пациентов со временем «боль – баллон» более 12 ч (отношение шансов (ОШ) 4,8; 95 % доверительный интервал (ДИ) 1,6–14,1; р < 0,05), острой сердечной недостаточностью ІІІ–IV класса по Killiр (ОШ 8,6; 95 % ДИ 2,44–30,26; р < 0,05), циркулярным инфарктом (ОШ 8,5; 95 % ДИ 1,31–55,24; р < 0,05), диаметром ИЗА > 3 мм (ОШ 4,69; 95 % ДИ 1,59–13,85; р < 0,01) и имеющейся «обрезанной» окклюзией (ОШ 12,69; 95 % ДИ 3,79–40,19; р < 0,001), в то время как пациенты со временем «боль – баллон» меньше 6 ч имели статистически значимо меньше случаев развития ФНК (ОШ 0,13; 95 % ДИ 0,03–0,618; р < 0,05).

Выводы. ФНК после ургентного ЧКВ возникает у значительного (17,1 %) количества пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST на фоне проведения стандартной медикаментозной терапии и ассоциируется с продолжительностью ишемии более 12 ч, диаметром ИЗА более 3 мм, циркулярным инфарктом и ангиографическими признаками, свидетельствующими о наличии большого количества атеротромботических масс в ИЗА.

Ключевые слова: феномен невосстановленного кровотока, коронарография, чрескожное коронарное вмешательство, острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST.

 

[PDF] [Література]