Новини кардіології та кардіохірургії

Належна практика реваскуляризації міокарда в пацієнтів з гострим коронарним синдромом: Критерії Американської колегії кардіологів / Американської асоціації торакальних хірургів / Американської асоціації серця / Американської асоціації спеціалістів з ехокардіографії / Американської асоціації спеціалістів з ядерної кардіології / Товариства спеціалістів із серцево-судинної ангіографії та втручань / Товариства спеціалістів із серцево-судинної комп’ютерної томографії / Товариства торакальних хірургів 2016 року

Робоча група з реваскуляризації вінцевих артерій: M. Patel (голова), J. Calhoon, G. Dehmer, J. Grantham, T. Maddox, D. Maron, P. Smith

У нинішньому документі представлені критерії належної практики реваскуляризації міокарда (РМ) у пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Клінічні сценарії, наведені в документі, відображають «портрети» пацієнтів, які трапляються в умовах щоденної практики. Ці сценарії передбачають такі аспекти: симптоматика; наявність клінічної нестабільності або вияви ішемії, що тривають; реперфузійна терапія в анамнезі; ступінь ризику, визначе- ний за допомогою неінвазивних методів дослідження; дослідження фракційного резерву кровоплину; анатомічні особливості коронарного русла. У процесі розробки документа окремий незалежний комітет здійснив рейтин- гове оцінювання кожного клінічного сценарію за 9-бальною шкалою. Оцінка 7–9 балів свідчила про те, що РМ є доцільною в умовах певного клінічного сценарію. Оцінка 1–3 бали вказувала на те, що РМ, найбільш імовірно, не є доцільною в умовах певного клінічного сценарію. Нарешті, проміжна оцінка від 4 до 6 балів вказувала на те, що РМ може бути доцільною в тій чи іншій клінічній ситуації. Комітет з написання нинішнього документа розробив і провів рейтингове оцінювання 17 клінічних сценаріїв таким чином: 1) у випадку десяти сценаріїв РМ була визнана доцільною; 2) у випадку шести сценаріїв – РМ позиціонована як така, що може бути доцільною; і 3) у випадку одного сценарію – РМ визнана як така, що, найбільш імовірно, не є доцільною.


Ключові слова:
 лкритерії належної практики, шунтування вінцевих артерій, реваскуляризація вінцевих артерій, черезшкірне коронарне втручання, гострий коронарний синдром.


Надлежащая практика реваскуляризации миокарда у пациентов с острым коронарным синдромом: Критерии Американской коллегии кардиологов / Американской ассоциации торакальных хирургов / Американской ассоциации сердца / Американской ассоциации специалистов по эхокардиографии / Американской ассоциации специалистов по ядерной кардиологии / Общества специалистов по сердечно-сосудистой ангиографии и вмешательствам / Общества специалистов по сердечно-сосудистой компьютерной томографии / Общества торакальных хирургов 2016 года

Рабочая группа по реваскуляризации венечных артерий: M. Patel (председатель), J. Calhoon, G. Dehmer, J. Grantham, T. Maddox, D. Maron, P. Smith

В данном документе представлены критерии надлежащей практики реваскуляризации миокарда (РМ) у пациентов с острым коронарным синдромом. Клинические сценарии, приведенные в документе, отражают «портреты» пациентов, которые встречаются в условиях ежедневной практики. Эти сценарии включают следующие аспекты: симптоматика; наличие клинической нестабильности или продолжающиеся проявления ишемии; реперфузионная терапия в анамнезе; степень риска, определенная с помощью неинвазивных методов исследования; исследование фракционного резерва кровотока; анатомические особенности коронарного русла. В процессе разработки документа отдельный независимый комитет осуществил рейтинговое оценивание каждого клинического сценария по 9-балльной шкале. Оценка в 7–9 баллов свидетельствовала о том, что РМ является целесообразной в условиях определенного клинического сценария. Оценка в 1–3 балла указывала на то, что РМ, скорее всего, не является целесообразной в условиях определенного клинического сценария. Наконец, промежуточная оценка от 4 до 6 баллов указывала на то, что РМ может быть целесообразной в той или иной клинической ситуации. Комитет по написанию настоящего документа разработал и провел рейтинговое оценивание семнадцати клинических сценариев следующим образом: 1) в случае десяти сценариев РМ была признана целесообразной; 2) в случае шести сценариев – РМ позиционирована как таковая, что может быть целесообразной; 3) в случае одного сценария – РМ признана таковой, что, скорее всего, не является целесообразной.

Ключевые слова: критерии надлежащей практики, шунтирование венечных артерий, реваскуляризация венечных артерий, чрескожное коронарное вмешательство, острый коронарный синдром.

 

[PDF] [Література]