Випадок із практики

Случай необычного роста злокачественной опухоли левого предсердия

Р.М. Витовский, В.В. Исаенко, А.А. Пищурин, В.Ф. Онищенко, А.З. Параций, И.Г. Яковенко, Д.Н. Дядюн, Т.И. Дедкова

ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

В статье представлено клиническое наблюдение больного в возрасте 22 лет с опухолевым поражением левого предсердия, характер и размер которого были распознаны только во время операции. Данный случай имеет практический интерес с точки зрения сложности диагностики, а также особенностей хирургического лечения такого поражения и непредсказуемости макроструктуры новообразования. Применяли как лабораторные, так и инструментальные методы исследования, среди которых наиболее информативной была трансторакальная и чреспищеводная двухмерная допплерэхокардиография с цветным допплеровским картированием, позволившая выявить новообразование. После успешной операции по удалению злокачественной опухоли сердца больной был выписан на 12-е сутки в удовлетворительном состоянии.

Ключевые слова: злокачественная опухоль, левое предсердие


Випадок незвичайного росту злоякісної пухлини лівого передсердя

Р.М. Вітовський, В.В. Ісаєнко, О.А. Піщурін, В.Ф. Онищенко, О.З. Парацій, І.Г. Яковенко, Д.Н. Дядюн, Т.І. Дєдкова

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Київ

У статті представлено клінічне спостереження хворого віком 22 роки з пухлиною лівого передсердя, характер і розмір якої були розпізнані лише під час операції. Цей випадок становить практичний інтерес з точки зору складності діагностики, а також особливостей хірургічного лікування такого ураження і непередбачуваності макроструктури новоутворення. Застосовували як лабораторні, так і інструментальні методи дослідження, серед яких найбільш інформативною була трансторакальна і черезстравохідна двомірна допплерехокардіографія з кольоровим допплерівським картуванням, що дозволила виявити новоутворення. Після успішної операції з видалення злоякісної пухлини серця хворого було виписано на 12-ту добу в задовільному стані. 

Ключові слова: злоякісна пухлина, ліве передсердя

 

[PDF] [Література]