Оригінальні дослідження

Гендерні та вікові розбіжності в дорослих з природженими вадами серця

І.Г. Лебідь

ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Київ

Мета роботи – проаналізувати вікові особливості та визначити вплив статевих відмінностей у оперованих і неоперованих дорослих з природженими вадами серця (ПВС) для формування стратегії надання кардіологічної допомоги, оцінки ризику кардіологічних та кардіохірургічних втручань.

Матеріали і методи. У системну базу даних ПВС у дорослих ретроспективно були відібрані всі послідовні пацієнти віком від 18 років з ПВС (n = 2044), які спостерігалися в Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України з квітня 2011 р. до грудня 2015 р. Було 1059 (52 %) чоловіків і 985 (48 %) жінок віком 18–88 років (у середньому (26,23 ± 0,24) року). Більшість пацієнтів (n = 1837; 90 %) були віком менше 40 років. Аналіз проводили, розділивши хворих на дві групи: групу 1 (дорослі після кардіохірургічних втручань у віці понад 18 років – уперше чи повторно) та групу 2 (дорослі без жодного втручання після 18 років).

Результати. Загальна смертність становила 0,34 %. Кількість обстежених дорослих з ПВС щорічно прогресивно зростала (з 121 у 2011 р. до 418 хворих у 2015 р.). У жінок з ПВС переважали аритмії в анамнезі (p < 0,05), серцева недостатність вище І функціонального класу за NYHA (p < 0,05), що потребувало частішого призначення медикаментозного лікування (p < 0,05). Чоловіки частіше курили (p < 0,05). У осіб жіночої статі статистично значуще переважали дефекти міжпередсердної та міжшлуночкової перегородки, відкрита артеріальна протока, у чоловіків – клапанні аортальні вади та коарктація аорти (p < 0,05). У жінок групи 1 кардіохірургічні втручання частіше проводили при дефекті міжпередсердної перегородки та частковому аномальному дренажі легеневих вен, у чоловіків групи 1 статистично значуще більше виконано втручань при тетраді Фалло порівняно з жінками.

Висновки. Вікова структура дорослих з ПВС характеризувалася переважанням пацієнтів віком менше 40 років, більшість з яких мали попередні кардіохірургічні втручання, при відсутності значних гендерних розбіжностей. Встановлено щорічне зростання загальної кількості пацієнтів з ПВС віком понад 18 років, а також кількості дорослих з ПВС віком понад 40 років.


Ключові слова:
 природжені вади серця, статеві розбіжності, повнолітні.


Гендерные и возрастные различия у взрослых с врожденными пороками сердца

И.Г. Лебедь

ГУ «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины», Киев

Цель работы – проанализировать возрастные особенности и определить влияние половых различий у оперированных и неоперированных взрослых с врожденными пороками сердца (ВПС) для формирования стратегии предоставления кардиологической помощи, оценки риска кардиологических и кардиохирургических вмешательств.

Материалы и методы. В исследование ретроспективно были отобраны все последовательные пациенты старше 18 лет с ПВС (n = 2044), которые наблюдались в Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины с апреля 2011 г. по декабрь 2015 г. Было 1059 (52 %) мужчин и 985 (48 %) женщин в возрасте 18–88 лет (в среднем (26,23 ± 0,24) года). Большинство пациентов (n = 1837; 90 %) были моложе 40 лет. Анализ проводили, разделив пациентов на две группы: группу 1 (взрослые после кардиохирургических вмешательств в возрасте старше 18 лет – впервые или повторно) и группу 2 (взрослые без всякого вмешательства после 18 лет).

Результаты. Общая смертность составила 0,34 %. Количество обследованных взрослых с ПВС ежегодно прогрессивно возрастало (с 121 в 2011 г. до 418 больных в 2015 г.). У женщин с ПВС преобладали аритмии в анамнезе (p < 0,05), сердечная недостаточность выше І функционального класса по NYHA (p < 0,05), что требовало более частого назначения медикаментозного лечения (p < 0,05). Мужчины чаще курили (p < 0,05). У лиц женского пола статистически значимо преобладали дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, у мужчин – клапанные аортальные пороки и коарктация аорты (p < 0,05). У женщин группы 1 кардиохирургические вмешательства чаще проводились при дефекте межпредсердной перегородки и частичном аномальном дренаже легочных вен, у мужчин группы 1 статистически значимо больше по сравнению с женщинами выполнено вмешательств при тетраде Фалло.

Выводы. Возрастная структура взрослых с ПВС характеризовалась преобладанием пациентов моложе 40 лет, большинство из которых имели предыдущие кардиохирургические вмешательства, при отсутствии значительных гендерных различий. Установлен ежегодный рост общего количества пациентов с ПВС старше 18 лет, а также количества взрослых с ПВС старше 40 лет.

 

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, половые различия, совершеннолетние.

 

[PDF] [Література]