Новини кардіології та кардіохірургії

Ведення пацієнтів з гострою правошлуночковою недостатністю на сучасному етапі: положення Асоціації фахівців із серцевої недостатності та робочої групи з проблем легеневого кровообігу і функціонального стану правого шлуночка Європейського товариства кардіологів

V.-P. Harjola, A. Mebazaa, J. Čelutkienė, D. Bettex, H. Bueno, O. Chioncel, M. Crespo-Leiro, V. Falk,
G. Filippatos, S. Gibbs, A. Leite-Moreira, J. Lassus, J. Masip, C. Mueller, W. Mullens, R. Naeije,
A.V. Nordegraaf, J. Parissis, J. Riley, A. Ristic, G. Rosano, A. Rudiger, F. Ruschitzka, P. Seferovic, B. Sztrymf,
A. Vieillard-Baron, M. Yilmaz, S. Konstantinides

Гостра правошлуночкова недостатність – складний клінічний синдром, в основі якого лежать різноманітні етіологічні чинники. Нагромаджена на сьогодні дослідницька база стосується більшою мірою недостатності лівого шлуночка, однак упродовж останнього часу, все більше уваги фокусується на поглибленому вивченні анатомії, фізіології та патофізіології правого шлуночка (ПШ), а також веденні пацієнтів з порушенням його структурно-функціонального стану. Механіка і функція ПШ порушуються в умовах перевантаження як об’ємом, так і тиском. Недостатність ПШ може також бути результатом первинного ураження скоротливості міокарда внаслідок ішемії, при кардіоміопатіях, а також при порушеннях серцевого ритму. Дисфункція призводить до порушення наповнення ПШ та підвищення тиску в правому передсерді. У міру прогресування дисфункції у клінічно виражену правошлуночкову недостатність камера ПШ стає більш сферичною, що асоціюється зі збільшенням ступеня трикуспідальної регургітації, − патофізіологічний каскад, що призводить до посилення венозного застою. З урахуванням шлуночкової взаємозалежності порушується наповнення лівого шлуночка, знижується його ударний об’єм, що врешті-решт призводить до зниження серцевого викиду і в крайніх випадках − до кардіогенного шоку. Первинною стратегією лікування пацієнтів із правошлуночковою недостатністю є виявлення та корекція її етіологічних чинників, таких як гостра тромбоемболія гілок легеневої артерії, гострий респіраторний дистрес-синдром, гостра декомпенсація хронічної легеневої гіпертензії, інфаркту міокарда ПШ, а також порушень серцевого ритму. У процесі ведення таких пацієнтів, зокрема при наданні невідкладної допомоги, велике значення мають такі напрями, як раціональна корекція волемічного стану, застосування інотропних засобів і вазопресорів, допоміжних пристроїв, а також стратегія протекції ПШ в умовах штучної вентиляції легень. Перспективою подальших досліджень є вивчення багатьох проблемних аспектів ведення пацієнтів із правошлуночковою недостатністю, які пов’язані зі складним спектром порушень гемодинаміки ПШ, а також дефіцитом переконливих доказів ефективності специфічних для дисфункції ПШ методів лікування.

Ключові слова: правошлуночкова дисфункція, функція правого шлуночка, серцева недостатність, інтенсивна терапія, кардіогенний шок.


Ведение пациентов с острой правожелудочковой недостаточностью на современном этапе: положения Ассоциации специалистов по сердечной недостаточности и рабочей группы по проблемам легочного кровообращения и функционального состояния правого желудочка Европейского общества кардиологов

V.-P. Harjola, A. Mebazaa, J. Čelutkienė, D. Bettex, H. Bueno, O. Chioncel, M. Crespo-Leiro, V. Falk,
G. Filippatos, S. Gibbs, A. Leite-Moreira, J. Lassus, J. Masip, C. Mueller, W. Mullens, R. Naeije,
A.V. Nordegraaf, J. Parissis, J. Riley, A. Ristic, G. Rosano, A. Rudiger, F. Ruschitzka, P. Seferovic, B. Sztrymf,
A. Vieillard-Baron, M. Yilmaz, S. Konstantinides

Острая правожелудочковая недостаточность – сложный клинический синдром, в основе которого лежат различные этиологические факторы. Накопленная на сегодня исследовательская база касается в большей степени недостаточности левого желудочка, но в течение последнего времени, все большее внимание фокусируется на углубленном изучении анатомии, физиологии и патофизиологии правого желудочка (ПЖ), а также на ведении пациентов с нарушением его структурно-функционального состояния. Механика и функция ПЖ нарушаются в условиях перегрузки как объемом, так и давлением. Недостаточность ПЖ может также быть результатом первичного поражения сократительной способности миокарда вследствие ишемии, при кардиомиопатиях, а также при нарушениях сердечного ритма. Дисфункция приводит к нарушению наполнения ПЖ и повышению давления в правом предсердии. По мере прогрессирования дисфункции в клинически выраженную правожелудочковую недостаточность камера ПЖ становится более сферической, что ассоциируется с увеличением степени трикуспидальной регургитации, – патофизиологический каскад, приводящий к усилению венозного застоя. С учетом желудочковой взаимозависимости нарушается наполнение левого желудочка, снижается его ударный объем, что в итоге приводит к снижению сердечного выброса и в крайних случаях – к кардиогенному шоку. Первичная стратегия лечения пациентов с правожелудочковой недостаточностью состоит в выявлении и коррекции ее этиологических факторов, таких как острая тромбоэмболия ветвей легочной артерии, острый респираторный дистресс-синдром, острая декомпенсация хронической легочной гипертензии, инфаркт миокарда ПЖ, а также нарушения сердечного ритма. В процессе ведения таких пациентов, в том числе при оказании неотложной помощи, большое значение имеют такие направления, как рациональная коррекция волемического состояния, применение инотропных средств и вазопрессоров, вспомогательных устройств, а также стратегия протекции ПЖ в условиях искусственной вентиляции легких. Перспективой дальнейших исследований является изучение многих проблемных аспектов ведения пациентов с правожелудочковой недостаточностью, связанных со сложным спектром нарушений гемодинамики ПЖ, а также дефицитом убедительных доказательств эффективности специфических для дисфункции ПЖ методов лечения.

Ключевые слова: правожелудочковая дисфункция, функция правого желудочка, сердечная недостаточность, интенсивная терапия, кардиогенный шок.

 

[PDF] [Література]