Практичні настанови

Нове в рекомендаціях з проведення первинного черезшкірного коронарного втручання при інфаркті міокарда з елевацією сегмента SТ

М.Т. Ватутін 1, 2, Є.В. Єщенко 1, К.С. Гасендич 1, Ю.П. Гриценко 1 

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
2 ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецьк

Представлено оновлені рекомендації Американської колегії кардіологів, Американської асоціації серця та Товариства фахівців із серцево-судинної ангіографії та втручань, що торкнулися підходів до виконання черезшкірного коронарного втручання при багатосудинному ураженні та проведення аспіраційної тромбектомії при первинному черезшкірному коронарному втручанні у хворих з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST.

Ключові слова: первинне черезшкірне коронарне втручання, інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, рекомендації.


Новое в рекомендациях по проведению первичного чрескожного коронарного вмешательства при инфаркте миокарда с элевацией сегмента SТ

Н.Т. Ватутин 1, 2, Е.В. Ещенко 1, Е.С. Гасендич 1, Ю.П. Гриценко 1 

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
2 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», Донецк

Представлены обновленные рекомендацииАмериканской коллегии кардиологов, Американской ассоциации сердца и Общества специалистов по сердечно-сосудистой ангиографии и вмешательствам, коснувшиеся подходов к выполнению чрескожного коронарного вмешательства при многососудистом поражении и проведению аспирационной тромбэктомии при первичном чрескожном коронарном вмешательстве у больных с инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST.

Ключевые слова: первичное чрескожное коронарное вмешательство, инфаркт миокарда с элевацией сегмента SТ, рекомендации.

 

[PDF] [Література]