Тенології діагностики та лікування

Динамічна реносцинтиграфія в кардіології та кардіохірургії

В.Ю. Кундін, І.В. Новерко, А.Г. Мазур

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

У статті висвітлено можливості радіонуклідної оцінки функціонального стану нирок у кардіології за допомогою динамічної реносцинтиграфії. Представлено варіанти модифікації дослідження, показання, умови та методику виконання сцинтиграфії, особливості розрахунків основних кількісно-часових параметрів функції нирок, етапи обробки діагностичної інформації та їх практичне значення. Проаналізовано ренографічні криві у хворих з нормальною та патологічною функцією нирок. У статті описано фармакологічний каптоприловий тест оцінки функції нирок при артеріальній гіпертензії, охарактеризовано особливості проведення таких тестів у кардіологічній практиці та їх оцінку в різних клінічних ситуаціях. Наведено переваги динамічної реносцинтиграфії перед іншими методами візуалізації органів сечової системи.

Ключові слова: радіонуклідна діагностика, динамічна реносцинтиграфія, каптоприловий тест, типи ренографічних кривих, швидкість клубочкової фільтрації, ефективний нирковий плазмоток.


Динамическая реносцинтиграфия в кардиологии и кардиохирургии

В.Ю. Кундин, И.В. Новерко, А.Г. Мазур 

ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

В статье освещены возможности радионуклидной оценки функционально-морфологического состояния почек в кардиологии при помощи динамической реносцинтиграфии. Представлены варианты модификации исследования, показания, условия и методика проведения сцинтиграфии, особенности расчетов основных количественно-временных параметров функции почек, этапы обработки диагностической информации и их практическое значение. Проанализированы ренографические кривые при нормальной и патологической функциях почек. В статье описан фармакологический каптоприловый тест оценки функции почек при артериальной гипертензии, охарактеризованы особенности проведения таких тестов в кардиологической практике и дана их оценка при разных клинических ситуациях. Приведены преимущества динамической реносцинтиграфии перед другими методами визуализации органов мочевой системы.

Ключевые слова: радионуклидная диагностика, динамическая реносцинтиграфия, каптоприловый тест, типы ренографических кривых, скорость клубочковой фильтрации, эффективный почечный плазмоток.

 

[PDF] [Література]