Оригінальні дослідження

Визначальні фактори якості життя пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, відібраних для реваскуляризаційних втручань

Н.Б. Іванюк 1, 2, О.Й. Жарінов 2, К.О. Міхалєв 3, О.А. Єпанчінцева 1, 2, Б.М. Тодуров 1 

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ
3 ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного
   управління справами, Київ

Мета роботи – оцінити визначальні фактори якості життя (ЯЖ) в пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, підготовлених до проведення операції аортокоронарного шунтування або стентування вінцевих артерій.

Матеріали і методи. У зрізовому одноцентровому дослідженні проаналізували дані, отримані при клініко-інструментальному обстеженні послідовно госпіталізованих 148 хворих з ішемічною кардіоміопатією (130 чоловіків і 18 жінок віком у середньому (62 ± 9) років). Аналізували демографічні характеристики, чинники ризику, супутні хвороби, фонове лікування. Показники ЯЖ оцінювали за опитувальником SF-36 та порівнювали з такими в інших дослідженнях у пацієнтів із серцевою недостатністю.

Результати. Ключовими особливостями обстеженої когорти хворих, які могли б пояснити низькі показники ЯЖ, були висока частота перенесеного раніше інфаркту міокарда і наявність систолічної дисфункції лівого шлуночка. Водночас обстежені пацієнти були молодші за віком, характеризувалися нижчою частотою виявлення трисудинного ураження вінцевих артерій та цукрового діабету.

Висновки. Корекція кардіоміопатії ішемічного генезу та зумовлених нею змін ЯЖ пацієнтів – один із основних аргументів на користь виконання хірургічної або ендоваскулярної реваскуляризації міокарда.

Ключові слова: ішемічна кардіоміопатія, реваскуляризація, якість життя, опитувальник SAQ.

 


Определяющие факторы качества жизни пациентов с ишемической кардиомиопатией, отобранных для реваскуляризационных вмешательств

Н.Б. Иванюк 1, 2, О.И. Жаринов 2, К.А. Михалев 3, О.А. Епанчинцева 1, 2, Б.М. Тодуров 1 

1 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев
3 ГНУ «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного
  управления делами, Киев

Цель работы – оценить определяющие факторы качества жизни (КЖ) у пациентов с ишемической кардиомиопатией, подготовленных к проведению операции аортокоронарного шунтирования или стентирования венечных артерий.

Материалы и методы. В срезовом одноцентровом исследовании проанализировали данные, полученные при клинико-инструментальном обследовании последовательно госпитализированных 148 пациентов с ишемической кардиомиопатией (130 мужчин и 18 женщин в возрасте в среднем (62 ± 9) лет). Анализировали демографические характеристики, факторы риска, сопутствующие болезни, фоновое лечение. Показатели КЖ оценивали по опроснику SAQ и сравнивали с таковыми в других исследованиях у пациентов с сердечной недостаточностью.

Результаты. Ключевыми особенностями обследованной когорты пациентов, которые могли бы объяснить низкие показатели КЖ, были высокая частота перенесенного ранее инфаркта миокарда и наличие систолической дисфункции левого желудочка. В то же время обследованные пациенты были моложе по возрасту, характеризовались низкой частотой выявления трехсосудистого поражения венечных артерий и сахарного диабета.

Выводы. Коррекция кардиомиопатии ишемического генеза и обусловленных ею изменений КЖ пациентов является одним из основных аргументов в пользу выполнения хирургической или эндоваскулярной реваскуляризации миокарда.

Ключевые слова: ишемическая кардиомиопатия, реваскуляризация, качество жизни, опросник SAQ.

 

[PDF] [Література]