Оригінальні дослідження

Безпечність впливу на ритм серця трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові в пацієнтів із рефрактерною серцевою недостатністю

О.Ю. Усенко, А.В. Якушев, О.В. Лісун, М.В. Костилєв, В.Ф. Оніщенко

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України», Київ

Мета роботи – оцінити безпечність трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові з огляду на можливість проаритмогенного впливу у хворих з рефрактерною формою серцевої недостатності.

Матеріали і методи. Робота ґрунтується на аналізі результатів добового холтерівського моніторування ЕКГ у 20 пацієнтів з рефрактерною серцевою недостатністю зі зниженою скоротливою здатністю міокарда, з метою поліпшення якої хворим виконували трансплантацію мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові. Холтерівське моніторування ЕКГ виконували за допомогою апарата Microvit-101 Shiller з використанням програмного забезпечення MT200.

Результати. Проведено аналіз можливого проаритмогенного впливу стовбурових клітин пуповинної крові в терміни спостереження до 9 міс. Продемонстровано, що при використанні клітинного препарату «Кріоконсервована пуповинна кров людини» не підвищується ризик розвитку небезпечних для життя порушень ритму серця.

Висновки. Трансплантацію мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові не слід розглядати як додатковий проаритмогенний чинник ризику у хворих з рефрактерною серцевою недостатністю.

Ключові слова: пуповинна кров, стовбурові клітини, проаритмогенний вплив, трансплантація, серцева недостатність, лікування.


Безопасность влияния на ритм сердца трансплантации мононуклеарных стволовых клеток пуповинной крови у пациентов с рефрактерной сердечной недостаточностью

О.Ю. Усенко, А.В. Якушев, О.В. Лисун, М.В. Костылев, В.Ф. Онищенко

ГУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины», Киев

Цель работы – оценить безопасность трансплантации мононуклеарных стволовых клеток пуповинной крови, учитывая вероятность проаритмогенного влияния, у больных с рефрактерной формой сердечной недостаточности

Материалы и методы. Работа основана на анализе результатов суточного холтеровского мониторирования ЭКГ у 20 пациентов с рефрактерной сердечной недостаточностью и сниженной сократительной функцией миокарда, с целью улучшения которой больным выполняли трансплантацию мононуклеарных стволовых клеток пуповинной крови. Холтеровское мониторирование ЭКГ проводили с помощью аппарата Microvit-101 Shiller с использованием программного обеспечения MT200.

Результаты. Проанализировано возможное проаритмогенное влияние стволовых клеток пуповинной крови в сроки наблюдения до 9 месяцев. Продемонстрировано, что при использовании клеточного препарата «Криоконсервированная пуповинная кровь человека» не повышается риск развития опасных для жизни нарушений ритма сердца.

Выводы. Трансплантацию мононуклеарних стволовых клеток пуповинной крови не следует рассматривать как дополнительный проаритмогенный фактор риска у больных с рефрактерной сердечной недостаточностью.

Ключевые слова: пуповинная кровь, стволовые клетки, проаритмогенный эффект, трансплантация, сердечная недостаточность, лечение.

 

[PDF] [Література]