Огляди

Критерії відбору пацієнтів до реваскуляризації та інших видів хірургічної корекції при ішемічній кардіоміопатії

Н.Д. Орищин

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Львівський обласний кардіологічний центр

Мета огляду – узагальнити сучасні діагностичні підходи до вибору способу лікування ішемічної кардіоміопатії з урахуванням життєздатності міокарда та геометричних змін лівого шлуночка (ЛШ). Наведено інформацію про сучасні способи оцінки життєздатності міокарда та їх значення для прийняття рішення про реваскуляризацію в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда. Показано, що оцінка життєздатності міокарда – це необхідний етап перед вибором способу лікування ішемічної кардіоміопатії. Ідентифікація значної кількості життєздатного міокарда є предиктором позитивного ефекту реваскуляризації. Проаналізовано методи оцінки ремоделювання ЛШ, значення реконструктивних операцій у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда. У хворих з надмірним ремоделюванням ЛШ, які перенесли інфаркт міокарда, не спостерігають достатнього поліпшення після реваскуляризації навіть за наявності життєздатного міокарда: збільшення кінцевосистолічного об’єму ЛШ виступає негативним предиктором відновлення функції міокарда. У пацієнтів зі значною дилатацією ЛШ оцінка геометричних показників ремоделювання потрібна для прийняття рішення про доцільність доповнення реваскуляризації операцією з редукції об’єму ЛШ. Виконання таких операцій ефективніше на ранніх етапах ішемічної перебудови.

Ключові слова: ішемічна кардіоміопатія, ремоделювання, життєздатність, візуальна діагностика, реконструкція шлуночка.

 


Критерии отбора пациентов к реваскуляризации и других видов хирургической коррекции при ишемической кардиомиопатии

Н.Д. Орищин

Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого

Львовский о бластной кардиологический центр

Цель обзора – обобщить современные диагностические подходы к выбору способа лечения ишемической кардиомиопатии с учетом жизнеспособности миокарда и геометрических изменений левого желудочка (ЛЖ). Приведена информация о современных способах оценки жизнеспособности миокарда и их значении для принятия решения о реваскуляризации у пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Показано, что оценка жизнеспособности миокарда – это необходимый этап перед выбором способа лечения ишемической кардиомиопатии, идентификация значительного количества жизнеспособного миокарда является предиктором положительного эффекта реваскуляризации. Проанализированы методы оценки ремоделирования ЛЖ, значение реконструктивных операций у пациентов, перенесших инфаркт миокарда. У больных с избыточным ремоделированием ЛЖ, перенесших инфаркт миокарда, не наблюдают достаточного улучшения после реваскуляризации даже при наличии жизнеспособного миокарда, увеличение конечносистолического объема ЛЖ выступает негативным предиктором восстановления функции миокарда. У пациентов со значительной дилатацией ЛЖ оценка геометрических показателей ремоделирования необходима для принятия решения о целесообразности дополнения реваскуляризации операцией по редукции объема ЛЖ. Выполнение таких операций более эффективно на ранних этапах ишемической перестройки.

Ключевые слова: ишемическая кардиомиопатия, ремоделирование, жизнеспособность, визуальная диагностика, реконструкция желудочка.

 

[PDF] [Література]